واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 48
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Indicator

1- لامپ یا هر وسیله نمایشی دیگر در واحدهای تبدیل یا دستگاه رابط کامپیوتر.

2- دستگاهی که می‌تواند مشخص کننده به وجود آمدن یک شرط معین باشد مانند نتیجه منفی در یک محاسبه.

 


ابزاری از جنس "برق آهنربا" که برای خواندن و نوشتن واسطه‌های مغناطیسی بکار می‌رود.


وسیله‌ای از جنس (برق آهنربا) برای خواندن اطلاعات که در دستگاههای مختلف ورودی به کار می‌رود.


زمان حصول نتیجه از یک کامپیوتر از شروع انجام عمل یا نتیجه نهائی.


وسیله‌ای جهت ثبت اطلاعات روی واسطه‌های مغناطیسی.


تعداد کل خطوط نیرو در یک سطح.


1- ذخیره انرژی الکتریکی در یک خازن.

2- مقدار کل الکتریسیته موجود در یک هادی.


Boost charge

شارژ با قدرت زیاد که برای مدت کمی به باطری داده می‌شود.


1- تسمه‌های فلزی که برای عبور جریان‌های زیاد به کار می‌رود.

2- میله یا نوارهای هادی برای عبور جریان‌های قوی و تأمین اتصال مشترک انشعابهای متعدد سیمهای اصی که تمام مولدهای برق به آنها وصل می‌شود.


Network

مداری که از چند جا بهم مرتبط باشد.


سیستم انتخاب ارتباط تلفنی که شبکه عمومی (تجاری) را به شبکه خصوصی و یا ارتباطات راه دور را به ارتباط محلی متصل می کند.


Battery, grid

منبع انرژی است که ولتاژ مورد نیاز را تهیه می‌کند.


ولتاژ منفی اعمال شده به شبکه یک لامپ الکترونی با توجه به ظرفیت کاتد.


Four terminal network

شبکه‌ای با چهار ترمینال.


شبکه‌ای که دارای سه شاخه باشد.


یک سیستم ترتیب سوئیچینگ در شبکه مخابراتی که معمولاً به پنج سطح تقسیم می‌شود.


Grid , control

میله‌ای در یک لامپ الکترونی که کنترل عبور جریان از کاتد به آند را به عهده دارد.


شبکه یک لامپ الکترونی که عبور جریان از آند به کاتد را کنترل می‌کند.


Flux density

تعداد خطوط نیرو در واحد سطح.


Field density

تعداد خطوط نیروی الکتریکی یا مغناطیسی که از واحد سطح عبور می‌کنند.


شستی که برای تنظیم مجدد یک مدار یا دستگاه بکار می رود.


شامل امواج تصویر و امواج صوت هستند که به فرستنده ارسال می‌شود و پس از تقویت، دو موج از یکدیگر جدا شده که موج صوت برای تغذیه بلندگو بکار می رود و موج تصویری که برحسب تغییرات روشنائی تصویر تغییر می‌کند.


Wave form

شکل مشخصات یک موج پریودیک که توسط هارمونیک‌های موج تعیین می شود.


نوعی خاص رجیستر که از مدارهای فلیپ فلاپ یا یک ورودی و معمولاً یک خروجی موازی ساخته شده است که پالسهای ورودی را شمرده و مجموع شمارش را به کد معینی ذخیره می‌نماید.