واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 54
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

سیستمی که در عملکردهای کامپیوتر کلیه منابع و امکانات اجرایی کامپیوتر را تحت نظارت می گیرد.


دوره زمانی که در خلال آن یک سیستم برنامه‌ریزی شده دستورالعمل مخصوصی را اطاعت می کند.


نمایانگر یک سری اعدادی است که برای تبدیل اطلاعات و یا عملیات استفاده می شود که ممکن است شامل کنترل اعداد هم بشود.


سیگنالی است که از مرکز تلفن فرستاده می‌شود تا جواب دادن تلفن شنونده را آگاه نماید در ضمن در کارهای نیمه الکترونیکی و الکترونیکی از سیگنال فوق برای اندازه‌گیری و مدت مکالمه بخصوص برای هدفهای بین‌المللی استفاده می شود.


یک سیگنال بطور منظم تکرار شده که به بیش از یک بخش از سیستم یا زیر سیستم تغذیه می‌شود تا باعث گردد که چیزها در زمان واحدی اتفاق بیفتد.


سیگنالینگی که در همان مسیر پیغام استفاده می‌شود و فرکانسهای سیگنالینگ با باند فرکانس پیغام یکی است.


دستگاه مدوری که دارای قطعات مسی است و در مولد تن جهت تولید تن‌های مختلف به کار می‌رود.


هادی از جنس مس که معمولاً با یک قشر قلع پوشیده شده است.


سیم عایق دار قابل انعطافی که دو سرآن دارای فیش بوه و برای وصل کردن مدارها بطور موقت به کار می‌رود.


سیم پیچ رله یا دستگاه دیگری که هنگام عبور الکتریسیته عمل می‌کند.


سیم پیچ دریافت کننده در ترانسفورمر.


سیم پیچی ترانسفورمری است که انرژی را از یک منبع تغذیه دریافت می‌کند و از آن انرژی برای بوجود آوردن یک جریان مغناطیسی در هسته ترانسفرمر استفاده می‌کند.


Winding, secondary

سیم پیچی ترانسفورمری که انرژی را بوسیله القاء‌الکترومغناطیس از سیم پیچ اولیه دریافت می‌‌کند.


سیم پیچ دوم ترانسفورمر که نیرو را از سیم پیچ اولی می گیرد.


وسیله‌ای محافظ مدار بطوری که جریان زیاده از حد در یک مدار را که موجب گرم شدن آن می‌شود، قطع می‌کند.


سیم پیچی حامل جریان القاء شونده در ماشین‌ها یا سیم‌پیچی قسمت متحرک در رله‌ها.


سیم پیچی که از یک رشته سیم دولا پیچیده شده است بطوری که جهت جریان در حلقه با حلقه دیگر مخالف بوده و در نتیجه سیم‌پیچی تقریباً فاقد خاصیت القائی است.


برای کاهش ظرفیت الکتریکی، حلقه‌های سیم پیچی یکدیگر را قطع می‌کنند و ظاهراً بافت سبدهای حصیری را دارد.


سیمی که به زمین وصل می‌گردد.


Resistance wire

سیم هادی که دارای مقاومت مشخصی باشد که در فیوزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Flexible Cable

رشته‌های نازک سیم که به هم تابیده شده است.