واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 54
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Atomic structure

شامل فرضیه وجود پروتونها در هسته و الکترونها که در میدان الکتریکی مثبت هسته حرکت موجی دارد.


پل ارتباطی ساخته شده در یک مدار بدون داشتن پیوستگی و اتصالات دیگر.


1- منبع اولیه جهت هم زمان کردن سیگنالها.

2- دستگاهی است برای اندازه‌گیری زمان.


Atomic clock

ساعت بسیار دقیقی که براساس نوسان اتم ها یا ملکولهای یک گاز کار می‌کند.


Centigrade (C0)

مقیاس درجه حرارت که در آن آب در صفر درجه یخ می‌بندد و در 100 درجه سانتی‌گراد جوش می‌آید.


Column

ستون کارت منگنه، محل ثبت یک کاراکتر روی کارت منگنه.


در دستگاه کامپیوتر توضیح دهنده یک زیر سیستم یا بلوک ساختمانی است که عمل آن فقط بستگی به طریقی که به هم متصل شده و ورودیهایی که دریافت می‌کند دارد و شامل دستورالعمل‌های ذخیره شده که عمل آن را کنترل می‌کند نیست.


فلز سنگینی که برای لحیم کردن و باطریهای ثانویه بکار برده می‌شود.


سرعت عادی کارکردن شماره گیر (معمولاً 10 پالس در ثانیه).


توسط دستگاه اپراتور یا بطور اتوماتیک شماره تلفن در زمان مشخص به مشترک اعلام می‌شود.


Area , service

تمام مشترکین بزرگ و کوچک از مرکز سوئیچینگ یک منطقه استفاده می‌نمایند.


Series

دنبال هم وصل شدن.


Level , transmission

نسبت قدرت سیگنال آزمایش در یک نقطه مخصوص جهت آزمایش قدرت سیگنال در نقاط دیگر سیستم.


Zero level

حدی که برای مقایسه سطوح سیگنالها به کار می‌رود؛ یک سطح مأخذ.


استفاده از باند باریک فیلترها جهت سیگنالینگ صوتی پایین‌تر از 3400 سیکل در ثانیه که باند بین 3700-3400 سیکل در ثانیه جهت نظارت سیگنالها استفاده می شود.


Source document

کاغذی که اطلاعات به صورت قابل اجراء وسیله کامپیوتر روی آن نوشته شده است.


Source document

کاغذی که اطلاعات به صورت قابل اجراء وسیله کامپیوتر روی آن نوشته شده است.


Synchronous

بدو یا چند چیز که توسط سیگنال ساعت مشترک بطور همزمان در یک سیستم اتفاق می‌افتد اطلاق می‌شود. سنکرون نام مدار همزمان با چرخش زمین است.


ماده کریستالی مغناطیسی مناسب برای نگه‌داری جبابهای مغناطیسی.


تغییرات شدت نور یا صدا.


نقصی در تصویر تلویزیون که باعث تولید خط سیاهی بدنبال یک شیئی سفید می شود.


قسمتی از سیگنال‌ تصویر تلویزیون که بیش از حد معمول تقویت می‌شود و برای سنکرونیزاسیون و کنترل به کار می‌رود.


سیستمی که توسط تعقیب یک سری از دستورالعمل‌های عادی ذخیره شده عمل می کند. همچنین سیستم برنامه متغیر خوانده می‌شود زیرا دستورالعمل‌ها می‌تواند تغییر کند.


روشی که چند کامپیوتر، به اطلاعات یک پرونده که روی واسطه‌های ذخیره مستقیم ثبت شده است دسترسی دارند.


دستگاه‌های تلفنی ردیفی برای برقراری ارتباطات صوتی و غیر صوتی.


سیستمی است که دستگاه‌های سوئیچینگ از طریق کامپیوتر جهت عملیات سوئیچینگ مکالمات تلفنی استفاده می‌کند که کنترل آن بصورت متمرکز و غیر متمرکز است.