واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

عنصر شبه فلز کریستالی که بعنوان نیمه هادی در ترانزیستور بکار می‌رود.


Alternating current generator

ژنراتوری است که قدرت جریان متناوب تولید می‌کند و در مراکز مخابراتی به عنوان تغذیه نیروی کمکی استفاده می‌شود.


Joule

واحد کار یا انرژی در سیستم آحاد MKS که معادل کار تغییر مکان یک نیوتون نیرو در فاصله یک متر و برابر با 10 "ارگ" است.