واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 28
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Source language

برنامه نوشته شده به هر زبانی غیر از زبان ماشین.


زبانی که به زبان ماشین نزدیکتر است تا به زبان اشاره‌ای.


1- زبانی که ماشین بدون ترجمه قابل به جذب و درک آن است.

2- بطور عام، زبانی که کامپیوتر به کمک آن دستورالعمل‌ها را درک و اجرا می کند.


زبان برنامه نویسی که به زبان عادی نزدیکتر است تا زبان ماشین.


زبانی که در آن دستورالعمل ها و عبارتها به زبان متعارفی نزدیک است و در این زبان هر دستورالعمل برنامه‌ای معادل یک یا چند دستورالعمل ماشین است.


Man-machine language (MML)

شامل یک سری دستورات ورودی و خروجی که جهت عملیات کنترل و نگه‌داری، نصب و آزمایش سیستمهای برنامه ذخیره‌ای استفاده می‌شود.


فاصله زمانی بین دو لحظه‌ای که دامنه سیگنال از مقدار حداکثر به حداقل می‌رسد و معمولاً برحسب فاصله زمانی بین 90 و 10 درصد حداکثر دامنه سیگنال بیان می‌شود.


فاصله زمانی بین لحظه ای که علامت آزمایشی متوقف می‌شود تا لحظه‌ای که حرکت و عمل دوباره آن شروع می‌شود.


فاصله زمانی بین عملیات یک مدار که معمولاً با ثانیه یا میلی ثانیه اندازه‌گیری می شود.


مدت زمان لازم برای یک تناوب از یک عمل یا اتفاقی که بطور منظم تکرار می گردد.


فاصله زمانی بین دو لحظه‌ای که دامنه سیگنال از مقدار حداکثر به حداقل می‌رسد و معمولاً برحسب فاصله زمانی بین 90 و 10 درصد حداکثر دامنه سیگنال بیان می‌شود.


1- مدت زمان برای دریافت اطلاعات از حافظه ماشین‌های محاسب و مغزهای الکترونی.

2- حد متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بیت یا یک کلمه بطور اتفاقی در یک واحد حافظه خوانده شود.


برآورد مدت انجام یک عمل یا مدت اجرای یک سیستم .


Holding time

مدت زمانی که یک دستگاه عملی را انجام دهد.


Operating time

مدت زمانی که یک مدار یا دستگاه برای انجام عملی کار می‌کند.


مدت زمان داخلی بین کاربرد جریان یک رله سیم پیچی و عملیات اتصال آن .


زمانی است جهت تعیین ارزش پیغام بر حسب دقیقه.


وقت لازم برای آماده کردن اجزای کامپیوتر برای اجرای یک برنامه.


Ground

لغت مترادف "Earth" در انگلیسی.


دستگاه تولید کننده صدا که برای اخطار بکار برده می‌شود.


Manual ringing

زنگی که شروع و توقف آن توسط عملیات دستی و با کلید انجام می‌گیرد.


یک سیستم انتخابی جهت سیگنالینگ قسمتهای مختلف یک خط با استفاده از فرکانسهای مختلف.


یک زوج سیم که دارای پوشش محافظ باشد.


سیستم کوچکتر داخل سیستم بزرگتر. هر زیر سیستم می‌تواند بعنوان یک سیستم جداگانه با کارهای خودش در نظر گرفته شود.


یک بخش از یاخته اطلاعات در کامپیوتر.


یک سیستم انحصاری چاپ است که با استفاده از جوهر، مطالب را بر روی صفحه چاپ ظاهر می کند که بعد از اثر حرارت جوهر صفحه چاپ ذوب می‌شود و صفحه از مطالب پاک می‌گردد.