واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 40
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Resistor colour code

روشی برای تعیین اندازه مقاومتها که نوارهای رنگی بر روی بدنه مقاومت چاپ شده و اندازه هر رنگ مقدار مشخصی است.

تقلیل و یا حذف ما بین جفت دو مدار الکتریکی.

وسیله‌ای که جهت مشخص نمودن عیوب، دستگاهها را آزمایش می کند.

Aperture

سوراخ کوچکی که شعاع‌های الکترونی بتوانند از آن عبور کنند.

Facsimile modulation

فرکانس یا فاز موج حامل بر حسب زمان متناسب با سیگنالهای تصویر.

Foreground

بخشی از حافظه در عملکرد چند برنامه‌ای یا عملکرد چند اجرایی که به صورت یک واحد کامل حافظه مورد استفاده قرار گیرد.

Transcribe

انتقال اطلاعات از یک واسطه به واسطه دیگر.

عنصری فلزی که برای الکترود منفی بعضی از پیلها مورد استفاده قرار می‌گیرد.