واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

روشی برای اجرای برنامه کامپیوتر که از گنجایش حافظه بزرگتر است. در این روش تمام برنامه روی یکی از واسطه‌ای دسترس مستقیم ذخیره می‌شود و بوسیله یک برنامه کنترل، بخش به بخش به حافظه فراخوانده شده و اجرا می‌گردد.


گروهی پیل که به طور سری وصل شده که در مراکز تلفن، انرژی مورد نیاز را ذخیره می‌نمایند.


یک قسمت از لوازم سیستم سوئیچینگ الکترونیکی است که یک سری از اطلاعات مکالمه را در حافظه ماشین ذخیره می‌نماید.


Particle

جزء کوچکی از یک جسم.


1- کوچکترین قطعه ممکن اطلاعات.

2- مخفف سلسله اعداد بر مبنای دو.


Alpha particle

ذره بسیار کوچکی با بار مثبت که شبیه به هسته اتم هلیوم است و در اثر تشعشع عناصر رادیو اکتیو پرتاب می‌شود.


Beta particle

یک الکترون با بار منفی یا مثبت که براثر تجزیه هسته اتمی پرتاب می‌شود.