واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 65
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Diode , tunnel

در مقابل جریان قطر لایه بین دو کریستال آن تغییر می‌کند. دیود تونل می‌تواند در فرکانسهای بسیار زیاد تا حدود یک گیگا سیکل نوسان کند.

این دیود جهت تثبیت ولتاژ به کار می رود، بدین صورت که ترکیبات داخلی دیود را طوری می‌گیرند که پس از زیاد شدن ولتاژ از مقدار مشخص شده جریان معکوس عبور می‌‌کند و ولتاژ تثبیت می‌شود.

یک یکسو کننده نیمه هادی که جهت یک سو کردن از ژرمانیوم استفاده می کنند.

Schottky diode

نوعی دیود یکسو ساز که از اتصال یک ترمینال فلزی با یک ناحیه کمی ناخالص شده در یک کریستال نیمه هادی تشکیل شده است "افت ولتاژ موافق" کم آن و پاسخ سریعش به پالسها آن را در بهبود عملکرد مدارهای TTL مفید می سازد.

Diode , semiconductor

دستگاهی که دارای دو الکترود نیمه هادی است و جریان را به آسانی در یک جهت هدایت می‌کند.