واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 65
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

وسیله‌ای است که توسط اپراتور تلفن، برای داخل شدن به خطوط و مکالمات تلفنی به کار می‌رود.


Amplitude

1- حداکثر اندازه جریان متناوب یا یک موج در مقایسه با حد متوسط آن.

2- عرض بالاترین نقطه یک منحنی، حداکثر مقدار ولتاژ، جریان یا توان در یک دوره تناوب کامل.


مسیر خروجی یک مدار یا دستگاه.


مرتب یا دوباره مرتب کردن تعدادی از سلکتورها که در آن تعداد ترانکهای خروجی بیش از 10 می باشد.


Degree , electrical

یک سیصد و شصتم یک سیکل از جریان متناوب


Envelope delay distortion

حداکثر اختلاف زمان انتقال بین دو فرکانس که در یک باند فرکانس مشخص شده باشند برحسب میکروثانیه.


Kelvin temperature (K degrees)

مقیاس درجه حرارتی که برحسب سانتی گراد است اما درجه حرارت صفر کلوین، منهای 273/16 درجه سانتی گراد است و آب در 273 درجه کلوین یخ می‌بندد.


احتمال قفل شدن یک مکالمه توسط ترانکهای اشغال شده که معمولاً آن را با یک درصد در نظر می‌گیرند.


Grade voice

اصطلاحی که در توضیح یک خط یا ترانک و غیره استفاده می‌شود و متناسب با سرویسهای صوتی، دیتا، فاکسی مایل یا سرویس تلگراف است که دارای فرکانسی بین 300 تا 3000 هرتز می باشد.


مقدار نوری که بر روی یک صفحه دیده می‌شود.


دستگاهی که سیگنالهای فکسی مایل را به صورت تصاویر ظاهر می‌‌کند.


Aperture

سوراخ کوچکی که شعاع‌های الکترونی بتوانند از آن عبور کنند.


این اصطلاح مجازاً وقتی به کار می‌رود که دسترسی به اطلاعات در زمان بسیار کوتاه امکان پذیر باشد.


Demand assignment multiple access

یک روش ارتباطی در ارتباطات ماهواره ای که در آن تعدادی ایستگاه زمینی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌سازند.


دستگاهی که جهت جلب توجه مشترکی که گوشی تلفن را در جای خود قرار نداده بکار می رود.


دستگاهی است برای بدست آوردن ترافیک که پریود آن 100 ثانیه می‌باشد.


یک وسیله اندازه‌گیری است که در اصول رادار، آشکارسازی و تعیین موقعیت خطای خط را مشخص می‌کند.


ارتباط مستقیم اجزائی از کامپیوتر که به کمک و در ارتباط با واحد مرکزی کار می‌کند.


دستگاهی است مونتاژشده از قطعاتی نظیر رله‌ها، خازنها، بوبین‌ها، مقاومتها و مدارهای مجتمع که توسط آنها سرویسهای مختلف ارتباطی انجام می‌گیرد.


دستگاه چاپی که اطلاعات چاپ کردنی را مستقیماً از راه دور دریافت می‌کند.


دستگاههایی که دارای واسطه‌های دسترسی مستقیم هستند، اختصاراً این دستگاه‌ها را DASD می‌نامند.


دستگاهی که به کمک آن می‌توان اطلاعات را روی اسناد اولیه به صورتی نوشت که قابل جذب در کامپیوتر باشد.


تبدیل کننده انرژی امواج صوتی به انرژی الکتریکی و ثبت آن به صورت آثار مغناطیسی روی نوار.


دستگاهی که اطلاعات نوشته شده با مرکب مغناطیسی را می‌خواند و به واحد مرکزی منتقل می کند.


دستگاهی که به کمک بازتاب نوری، کاراکترهای نوشته شده با شیوه نگارش مخصوص را می‌خواند.


دستگاهی که کمیتهای قیاسی (کمیت‌های جاری در کامپیوترهای قیاسی) را به کمیت‌های رقمی (کمیت‌های جاری در کامپیوتر رقمی تبدیل می کند.


ارتباط غیر مستقیم اجزائی از کامپیوتر که زیر نظارت مستقیم دستگاه هدایت مرکزی نیستند.


دستگاهی که به کمک آن نوار مغناطیسی برای خواندن یا نوشتن در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد.