واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Transverse magnetization

مغناطیس کردن ذرات نوارهای ضبط در جهت عمود بر مسیر حرکت نوار و موازی با بزرگترین سطح مقطع آن.


Field length

طول یا اندازه یک فیلد، تعداد حداکثر کاراکترهایی که در یک فیلد وجود دارد.


Input/ Output interrupt

توقف اجرای برنامه وقتی ناشی از عیب یکی از دستگاههای ورودی یا خروجی باشد.


Output area

محلی در حافظه‌ که اطلاعات خروجی یا اطلاعات پرورش یافته ثبت، و آماده درج در واسطه‌های خروجی می‌گردد.


Transverse wave

موجی که تغییر شدت میدان آن در هر نقطه بر مسیر انتشارش عمود است.


Armature air gap

فاصله هوائی بین قسمت ثابت و گردنده که آرمیچر می‌تواند در داخل آن حرکت کند.


Card format

طرح کارت منگنه از نظر ثبت اطلاعات


Input/ Output storage

محفظه‌هایی از حافظه که برای ثبت اطلاعات ورودی و یا خروجی تخصیص پیدا می‌کند.


Output block

قسمتی از حافظه کامپیوتر برای حفظ اطلاعاتی که از قسمت خروجی آن بدست می‌آید.


Reflection color tube

لامپ تصویر تلویزیون رنگی که تصویر را با انعکاس اشعه الکترونی تولید می‌کند.


Travelling wave

موج سیار و گذرا.


Betatron

مولد قوی برای تولید شعاع‌های الکترونی و اشعه X با قدرت نفوذ زیاد الکترونها تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی دوار در، مدارهائی با شعاع ثابت، شتاب دورانی پیدا می‌‌کند.


Field scan

حرکت مقطع شعاع الکترونی لامپ تصویر تلویزیون از بالا به پایین.


Reflection error

اختلال ناشی از انعکاس امواج در وسایل هدایت کننده کشی و هواپیما.


Travelling wave tube

نوعی لامپ الکترونی مخصوص امواج سیار ریز (میکروویو) که با تأثیر متقابل امواج عبوری و شعاع الکترونی سیگنالی را تقویت می‌کند.


Armature chatter

ارتعاش آرمیچر در رله‌ها.


B.E.V.

علامت اختصاری برای بیلیون الکترون ولت که واحد سنجش انرژی ذرات بسیار کوچک است.


Field sequential

اجتماع سیگنالهای رنگهای اصلی به وسیله میدانهای متوالی در تلویزیون رنگی.


Installation

محل نصب و استقرار کامپیوتر.


overflow

1- اصطلاحی برای تشریح مسیر ارتباطها در یک مرکز تلفن هنگامی که تمام مسیرهای معمولی اشغال است.

2- وقتی که ارقام نتیجه یک محاسبه از ظرفیت اعداد کامپیوتر تجاوز کند.


Reflection sismograph method

روش کشف معادن یا نفت با استفاده از انعکاس امواج صوتی.


Space wave

قسمتی از موج که مستقیماً از فرستنده به گیرنده می‌رسد.


Tree

شبکه‌ای به شکل یک درخت شاخه دار و بدون مدار مسدود.


Addend

عددی که به عدد دیگر اضافه شود.


Bevatron

دستگاه پرتاب پروتون که برای اولین بار در سال 1954 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بکار گمارده شد.


Card reader

دستگاه کارت خوان


Depolarizer

ماده است شیمیائی معمولاً از جنس دی اکسید منگنز که به پیل خشکی اضافه می‌شود تا قطبی شدن شیمیایی حاصل از تخلیه را از بین ببرد و در نتیجه مقدار ضریب تخلیه ثابت نگه داشته می‌شود.


Overflow area

محلی برای ثبت اطلاعات یا رکوردهایی که از حد پیش بینی شده بزرگتر است.


B.F.O. (Beat frequency oscillator)

نوسان سازی که تفاضل دو فرکانس سینوسی را تولید می‌کند.


Deposit

 محلی که در تلفنهای عمومی سکه‌ای پول توسط تلفن کننده در آن قرار می‌گیرد.