واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

انعکاس صدای صوت است در موقعی که تأخیر بین سیگنالهای اصلی و انعکاس بوجود آید.


Refraction

تغییر مسیر انتشار امواج به هنگام عبور از یک محیط و ورود به محیط دیگر.


وسیله ای برای ثبت موقتی اطلاعات و دستورالعملها و نشانی ها ... در واحد اجرای عملیات.


انگاره‌هایی که دستورالعملهای برنامه ـ یک به یک _ برای اجرا در آن ثبت می‌شود.


انگاره‌ای که می‌توان بر حسب احتیاج وظایف مختلفی را به آن محول نمود.


واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی.


Apparatus, station

لوازمی که به خواست مشترک نصب می‌شود مانند تلفن یا سایر سرویس ارتباطات


سازمان ارتباطات بین‌المللی ماهواره‌ای که بیش از صد کشور در آن عضو می باشند.