واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

قسمتهایی از قطعات یدکی دستگاه که جهت جایگزینی در موارد لزوم نگه‌داری می‌شود.


نوشتن تمام یا قسمتی از محتوای حافظه بر روی واسطه‌ها.


زمان لازم برای انتخاب شاخک خواندن و نوشتن در دیسک مغناطیسی.


1- وسیله‌ای برای انتخاب یکی از چند حالت ممکن در کامپیوتر.

2- دستگاهی که سیگنالی را دریافت و متناسب با آن عملی را انجام می‌دهد .


یک بلوک ساختمانی ترکیبی که اطلاعات را از یکی از چندین ورودی به یک خروجی واحد بر طبق سیگنالهای کنترل از مسیر معین می‌برد.


نوعی سازماندهی اطلاعات روی واسطه‌ها که می‌توان به یک رکورد از مجموعه رکوردها مستقیماً دسترسی پیدا کرد.


اندازه مقداری از اطلاعات است در علائم ارتباطی معادل با حد متوسط تعداد بیت‌ها (bits) در یک سمبول.


ارسال کپی یا انتقال اطلاعات از یک دستگاه به دستگاه دیگر.


Conduction

عبور الکتریسیته، حرارت، صوت در یک ماده هادی عبور الکتریسیته.


حرکت اطلاعات ذخیره شده به راست یا چپ.


عددی که از حاصل جمع دو رقم در یک عمل جمع به دست می‌آید وقتی که این حاصل جمع از پایه عدد بیشتر باشد، مانند ده بر یک ها در جمع اعداد دهدهی و یا دو بر یک ها در جمع اعداد دو دویی


Digital transmission

یک روش انتقال اطلاعات است که تمام اطلاعات نخست به صورت ارقام درآمده و سپس به ترتیب جریان ضربه‌ها ارسال می‌شود.


علامتی که برای ورودی یک تقویت کننده قدرت به کار می‌رود.


انتقال یک گروه مشترکین به یک سیم جدید از مرکز


Deflection

حرکت شعاع الکترونیکی در یک لامپ کاتدی که بعنوان میدان الکترومغناطیسی یا میدان الکترواستاتیک عمل می‌کند.


Deviation , frequency

حداکثر مقدار فرکانسی است مطابق حداکثر موج تعدیل.


Deviation , allowable

حد مجاز اختلاف ما بین وضعیت یک طبقه با وضعیت معیار اصلی یا نمونه.


Deviation , standard

لغت آماری است بر مبنای توان دوم انحراف ها و آن راهی است مناسب برای تعیین و بیان تجزیه از یک میانگین.


ابزاری که نیروی کشش فنرها یا فشار اتصالات را بر حسب گرم اندازه‌گیری می‌کند.


خاصیتی از یک مدار که هنگام عبور جریان از مدار میدان مغناطیسی ایجاد نموده و در آن انرژی ذخیره می‌نماید.


ماشینی که انرژی حرارتی را به انرژی کار یا قدرت تبدیل می‌کند و یا ماشینی که انرژی الکتریکی را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند که آن را موتور گویند.


انرژی حاصله از تجزیه به یونهای مثبت و منفی.


Reflection

بازگشت امواج پس از برخورد با مانع.


سیگنالی که منعکس می شود و یا به عبارتی با قدر مطلق کافی برگشت پیدا می‌کند.