واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Decay

کم شدن اختلاف سطح اولیه در دامنه.


Loss , transmission

نسبت قدرت ورودی خط انتقال در خروجی آن برحسب دسی بل (db) . 


Loss , Echo return (ERL)

متوسط افتهای برگشتی تمام فرکانسهای بین 500 تا 2500 هرتز است.


Drop , potential

اختلاف پتانسیل بین انتهای یک مقاومت موقعی که مقداری جریان از مقاومت عبور می‌کند. افت پتانسیل ولت مساوی عبور جریانی است بر حسب آمپر و مقاومت بر حسب اهم.


افت یک مدار در فاصله دور در نظم ترمینال و یا ترمینالهای همشکل است. در یک مدار انتقال مجموع تمام افتها منهای مجموع تمام گین‌ها است.


Voltage drop

کم شدن ولتاژ الکتریکی بین دو سر اجزاء یک مدار که ناشی از عبور جریان از مقاومت آن مدار است .


Drop , voltage

تقلیل ولتاژ در محل تقاطع جریان یک مقاومت.


فاصله بین مرکز انتشار امواج رادیوئی تا آخرین نقطه افق به خط مستقیم.


تولید در نتیجه نوردهی به تغییرات الکتریکی یا میدان مغناطیسی.


الکترودی که در یک الکترولیت قرار گرفته بطوری که یک رویه آن آند، و رویه دیگرش کاتد را تشکیل می‌دهد.


ماده‌ای که وقتی در مایعی حل شود موجب هدایت الکتریسیته می شود.


جزئی از اتم که دارای بار منفی است.


بوجود آوردن یک الکترون در داخل یک نیمه هادی جهت توانائی برای پیش برد و ترقی شرایط در یک مدار.


شرح دستگاهی که بستگی به عبور الکترونها دارد شامل لامپ خلاء وسایل نیمه هادی و غیره.


1- اساس خاصیت همه موادی که بارهای مثبت و منفی (الکترونها و پروتونهای) یکدیگر را جذب می‌کنند.

2- انرژی پتانسیل الکترونها در حال سکون و انرژی سینتیک آنها در حال حرکت است.


بار الکتریکی کسب شده بوسیله جسمی در اثر القاء الکتریسیته ساکن.


اصطلاحی که برای بار الکتریکی ساکن بکار برده می‌شود.


1- خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جریان متناوب.

2- نسبت نیرو به سرعت در مکانیک.


Impedance , line

مقاومت ظاهری که در ورودی یک خط انتقال اندازه‌گیری می‌شود.


امپدانس لفظی یک مرکز سوئیچینگ که تمام امپدانس ترمینالهای بین راه منطبق شده‌اند که آن را 600 اهم برای ارتباط راه دور و 900 اهم برای ارتباطات محلی به طور موازی با ظرفیت 2/16  میکرو فاراد در نظر می گیرند.


مقاومت ظاهری ورودی یک مبدل مغناطیسی زمانی که خروجی آن به یک نیروی طبیعی متصل است.


مجموع مقاومت که دستگاه در برابر ورودی خود نشان می‌دهد.


دستگاه آزمایش گاز باقیمانده در لامپ خلائی.


موجی است در طول سیم آنتن که میزان انرژی اعمال شده به هادی را تعیین می‌کند و تبدیل به انرژی الکترو منیتیک شده که بصورت موج در طول آنتن حرکت می‌کند که ممکن است از طریق آنتن تشعشع یافته و در فضا پخش شود.


امواج الکترومتیکی که به وسیله آنتنهای فرستنده پخش می‌گردد معمولاً به تمام جهات پخش می‌شوند. آن دسته از امواجی که به سطح زمین می‌رسند بنام امواج زمینی موسوم گردیده‌اند.


امواجی که فرکانس آنها بین 1/5 تا 30 مگا سیکل در ثانیه است.