واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

تسمه‌ای است مسی برای اتصال پیلهای تغذیه (پیلهای ذخیره) که مجاور هم قرار گرفته‌اند.


مداری که جهت ارسال اطلاعات دیجیتالی طراحی شده و معمولاً از تکنیک مالتی پلکس تقسیم زمانی (TDM) استفاده می‌شود.


Loop connection

در نتیجه وصل یک جسم هادی به طور ناقص بوجود می‌آید و یا هادی جسم به خوبی لحیم نشده است.


سیستم ارتباطی است که در یک زمان و در یک جهت عمل می کند.


Communication

ارسال و دریافت اطلاعات، سیگنالها، پیغامها از یک نقطه به نقطه دیگر.


Transmission

انتشار و انتقال انرژی بصورت جریان یا امواج با سیم یا بدون سیم .


به دو یا چند بیت از یک گروه گفته می‌شود که بطور سری فرستاده شده‌اند وقتی که یک به یک در سیم یکسانی فرستاده شوند.


Parallel data transmission

دو یا تعداد بیشتری بیت‌های یک گروه که بطور موازی ارسال شده‌اند، وقتی که تمام آنها در یک زمان از منبع یکسانی به مقصد یکسانی فرستاده شود (مثلاً در یک گروه سیم). 


واحد ترافیک تلفنی است که بطور عدد مساوی با درصد اشغال و توسط حاصل ضرب تعداد مکالمات در طول متوسط مکالمه بدست می‌آید هر ارلانگ برابر با 36ccs است.


1- از کار افتادن یک مدار الکتریکی.

2- تخلیه ناگهانی الکتریسیته در عایقها که آنها را خراب می‌کند. عبور جریان در جهت عکس در یکسو کننده‌های نیمه هادی.


محلول اسیدی که در انباره‌ها بعنوان الکترولیت ریخته می‌شود.


دستگاهی که با آن شکل امواج الکتریکی را مشاهده می‌کنند.


Anode saturation

شرایطی که باعث می‌شود تا آند نتواند الکترون جذب کند.


دسته ای از ذرات بتا که بصورت اشعه منتشر می‌شوند.


شعاع‌هایی که به صورت امواج خیلی کوتاه از عناصر رادیو اکتیو منتشر می‌شوند.


All trunks busy

شرایطی است که تمام ترانکها مخصوصاً در یک گروه مشغولند.


Maintenance

تغییر و تعمیر کامپیوتر از حیث نرم‌افزار و سخت افزار.


مجموعه‌ای از عناصر مختلف از قبیل حروف، ارقام، علائم مخصوص که تشکیل مفاهیم معینی را می‌دهند که در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد.


نمونه‌ای از اطلاعات که شامل همه شرایط پیش بینی شده است برای آزمایش برنامه.


اپراتوری که سرویس اطلاعات را به مشترکین یا به اپراتورهای دیگر برحسب تقاضاهایشان ارائه می دهد.


اطلاعات اولیه که در اختیار ماشین قرار می‌گیرد و هنوز هیچگونه عملی توسط ماشین روی آن انجام نگرفته و ماشین می‌تواند آن را رد یا قبول کند.


علائمی هستند که می‌توانند مقادیر مجزائی از فاکتورهایی را که بصورت اطلاعات تغییر پیدا کرده‌اند قبول کنند.


اطلاعاتی را شامل می شود که از خروجی کامپیوتر بصورت اعداد مشخص می شود.


کارتی است که با سوراخ‌هایی که نمایانگر حروف یا اعداد هستند پانچ می‌شود و اطلاعات ثبت شده را مشخص می‌کند.


اطلاعات ورودی که به کمک دستگاههایی مانند رابط یا هر دستگاهی با صفحه کلید ها که مستقیماً به کامپیوتر وصل است و به صورت عملیات دستی وارد حافظه می‌شود.


حداکثر اعدادی که یک دستگاه برای نمونه قبول می‌کند.


Distortion

تغییر شکل نا مطلوب در شکل امواج بطوری که امواج دریافتی کاملاً شبیه به آنچه از طریق فرستنده ارسال شده است نیست.