واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Sounder

رله تلگرافی که در پایان دریافت پیام صدائی تولید می‌کند تا تلگرافچی متوجه آن شود.


Transmission line

مسیر یا خط انتقال انرژی بین دو نقطه.


Arclamp

لامپ قوسی که نور آن از تولید قوس الکتریکی بوجود می‌آید.


Becquerel ray

مخلوطی از شعاعهای آلفا و گاما که از املاح رادیوم منتشر می‌شود.


Ferrite fead memory

حافظه مغناطیسی که از پخش ذرات فریت روی سیمهای هادی ساخته شده است، علایم یا اطلاعات به صورت پس ماند مغناطیس در ذرات فریت نگاهداری می‌شوند.


Sound field

ناحیه انتشار امواج صوت.


Arc welding

جوشکاری با قوس الکتریکی. فاصله بین الکترود یا مفتول جوش هر دو قطعه فلز طوری تنظیم می‌شود که قوس پایدار ماند و مفتول به حالت مذاب وارد درز بین دو فلز شود.


Bel (Decibel)

واحد سنجش نسبت لگاریتمی دو توان بر مبنای ده.


Capacitor building - out

نوعی خازن برای اضافه کردن ظرفیت در یک مدار الکتریکی با توجه به مقدار استاندارد.


Dehumidifier

دستگاه مکانیکی سرد کننده که رطوبت را از هوا توسط سرد کردن آن می‌گیرد.


Ferromagnetics

شناسائی آثار مغناطیسی، فن بکار بردن اجسام مغناطیسی برای ذخیره اطلاعات در کامپیوترها.


Rectifier filter

مدار یا وسیله کاهش نوسانهای جریان یکسو شده که بعنوان صافی بکار می رود.


Sound level

قدرت یا توان صدا که بستگی به فرکانس و دامنه موج آن دارد.


Transmission measuring set

اسباب اندازه‌گیری مقدار تلفات توان در مسیر یک خط انتقال انرژی که شامل یک فرستنده و یک گیرنده می شود.


Area , code

کد منطقه یا محل


Beliminator

هر نوع منبعی که جانشین باتری منبع تغذیه آند شود.


Deka

پسوندی است به معنای ده برابر مقدار چیزی نظیر دکا متر


Ferromagnetic amplifier

تقویت کننده‌ای که طرز کار آن تابع غیر خطی بودن خاصیت اجسام مغناطیسی است.


Input area

محل اطلاعات ورودی، بخشی از حافظه که به ثبت اطلاعات ورودی اختصاص دارد تا از آنجا برای پرورش به قسمتهای دیگر رانده یا خوانده شود.


Oscillator, beat-frequency

یک مولد جهت آزمایش سیگنال یا تنی که دارای اختلاف فرکانس ما بین فرکانسهای ثابت و متغیر تولید شده در نوسان ساز است.


Sound probe

میکروفون بسیار کوچکی که برای آزمایش وجود امواج صوتی در یک محیط بکار می‌رود.


Transmission mode

حالتی برای انتشار انرژی موجی در حالت رزونانس در مسیر یک خط انتقال انرژی.


Ferromagnetic resonance

تقویت میدان مغناطیسی در اجسام مغناطیسی براثر توجیه میدانهای مغناطیسی ذرات آن.


Rectilinear scanning

روش پیمایش صفحه تصویر بوسیله خطوط افقی باریک و موازی.


Sound powered phone

نوعی تلفن بدون برق و باتری که با انرژی موج صوتی کار می‌کند.


Transmission primaries

انتشار یک دسته سه تایی سیگنال که هر کدام محتوی علائم مولد یکی از رنگهای اولیه تصویر رنگی هستند.


Fidelity

میدان شباهت و تناسب سیگنال خروجی به سیگنال ورودی در تقویت کننده‌ ها و فرستنده ها و گیرنده ها .


Magnetic leakage

قسمتی از خطوط قوا که در مسیر پیش‌ بینی شده بسته نمی‌شوند و تراکم ناشی از آنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.


Oscilloscope, cathode ray (CRO)

وسیله آزمایشی که در لامپ اشعه کاتدیک مورد استفاده قرار می گیرد، جهت نشان دادن اشکال مختلف امواج ناپایدار و ثابت ولتاژهایی که با شبکه فرمان ارتباط دارند.


Redistribution

تغییر وضع و طرز توزیع اطلاعات و در سطح لامپ حافظه الکترونی یا دوربین تلویزیونی بوسیله صدور ثانویه الکترون.