واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Beam culoff

شرایطی که باعث قطع شعاعهای الکترونی می‌شود.


Feed back

1- برگشت دادن قسمتی از انرژی خروجی به قسمت ورودی.

2- سیگنال برگشتی متقابل دو نوع مثبت و منفی است.


Optimum

بهترین نتیجه در شرایط موجود.


Sort

ردیف کردن، مرتب کردن تعدادی کارت یا رکورد ثبت شده روی واسطه‌ها برحسب فیلد کلید.


Transient analyzer

وسیله‌ای جهت تولید نوسانهای موقتی و گذرا به منظور آزمایش یک دستگاه یا سیستم.


Acoustic feed back

برگرداندن قسمتی از امواج صدای بلندگو به دستگاه تقویتی صوتی برای قدرت بیشتر.


Arcback

قوس الکتریکی از آند بطرف کاتد در یک سو کننده های گازی (در جهت معکوس)


Beam loading

ایجاد هدایت الکتریکی بوسیله تولید شعاع‌های الکترونی در فاصله بین دو الکترود


Feed back - control loop

مدار بسته‌ای که بین نقطه اختلاط سیگنال ورودی با فیدبک و قسمت خروجی تشکیل می شود.

مدار کنترل فید بک


Informatique

پرورش اطلاعات (در زبان فرانسه)


Magnetic contactor

کلیدی که بوسیله یک آهنربای الکتریکی قطع و وصل می‌شود.


Optimum programming

انتخاب برنامه‌ای برای کامپیوتر که لااقل از یک لحاظ بر سایر برنامه‌ها برتری داشته باشد.


Recording channel

یکی از وسایل یا مسیرهای ضبط در یک سیستم.


Acoustic filter

صحافی مخصوص صدا برای بهتر عبوردادن بعضی از امواج


Arc-baffle

مانعی در داخل یکسو کننده‌های جیوه‌ای برای جلوگیری از پاشیدن جیوه به آند.


Beam power tube

لامپ تترود یا پنتود که در آن شبکه و پلاک از مفتولهایی که در یک امتداد قرار گرفته‌اند، به منظور افزایش قدرت تشعشع لامپ ساخته شده‌اند.


Dedicated

سیستمی است محدود به یک کار بخصوص


Feed back path

مسیر عبور سیگنال فید بک از قسمت خروجی به مدار.


Inherited error

اشتباه مربوط به تغذیه ماشین در کامپیوتر.


Magnetic controller

وسیله‌ای که عملیات کنترل را با کمک آهن رباهای الکتریکی انجام می‌دهد.


Optophone

دستگاه فوتوالکتریک که حروف چاپی را به اصوات تبدیل می‌کند و برای آموزش نابینایان بکار می‌رود.


Recording spot

ناحیه‌ای که تصویر در آن ثبت و یا ضبط می‌شود.


Single record variable length

رکوردهای منفرد با طول متغیر.


Transition oscillator

نوسان سازی که دارای ضریب حرارتی منفی است.


Arc-chute

مسیری از فلزات مقاوم برای انحراف و خاموش کردن قوس الکتریکی در کلیدهای قطع جریان قوی


Beam rider guidance

روشی برای پرتاب گلوله در مسیر اشعه رادار


Dedicated service

سرویس ارتباطی است که به یک جفت استفاده کننده مجزا اختصاص داده می‌شود.


Feeder

1- سیمهای هادی که قسمتهای اصلی و فرعی انتقال انرژی را به هم مربوط می‌کنند.

2- سیمها یا کابلهای اصلی در سیستم توزیع انرژی.

3- سیمی که آنتن را به دستگاه فرستنده مربوط می‌کند.


Magnetic core

1-  هسته مغناطیسی یک سیم پیچ یا هر نوع وسیله الکترومغناطیسی.

2- حلقه‌های فریت که سیمهای حامل جریان را احاطه کرده و اطلاعات را بصورت مغناطیسی در خود ذخیره می‌کنند.


Orbit, equatorial

مسیری موازی و صاف با خط استوای زمین که در مسافرتهای اطراف زمین توسط ارتباطات ماهواره‌ای تعقیب و همراهی می‌شود.