واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Decisions

1- تصمیم در مورد تعیین عملی است که براساس دو حالت مشابه اطلاعات بوجود می‌آید.

2- نقطه‌ای از برنامه است که ممکن است جریان کنترل را به یکی از انشعابهای موجود بفرستد.


Machine word

کلمه‌ای که ابتدای حروف و علائم در کامپیوتر تشکیل می‌شود.


Transfluxor

مدار یا هسته مغناطیسی دارای چندین پنجره و بازو که در حافظه کامپیوتر و کلیدها و لوازم کنترل بکار می رود.


Appleton layer

قشرهای هادی از جو زمین در ارتفاع 180 کیلومتری که بوسیله دانشمندی انگلیسی به همین نام کشف شد.


Beam bender

آهن ربایی در لامپهای کاتدی که شعاع‌های الکترونی را منحرف کرده ولی تأثیری در یونها ندارد. به این ترتیب الکترونها به طرف صفحه تصویر رفته و یونها به جدار لامپ برخورد می‌کنند.


Faraday's law of electromagnetic induction

قانون فاراده در باره القاء الکترومغناطیس

نیروی محرکه القائی در یک مدار با تعداد دفعاتی که سیل مغناطیسی آن را قطع می‌کنند متناسب است.


Information

علائم یا سیگنالهایی که محتوی اطلاعات یا دستورالعمل باشند، اخباریا اطلاعات خبری.


Recoil electron

الکترونی که براثر یک برخورد به حرکت در می‌آید.


Transform

تغییر شکل اطلاعات کامپیوتر بدون تغییر مفهوم آنها.


Applicators

صفحات هادی به اشکال مختلف که بین آنها میدان الکتریکی بسیار قوی با فرکانس زیاد برای گرم کردن اجسام عایق تولید می‌کنند.


Beam bending

انحراف شعاع‌های الکترونی بر اثر میدان بارهای الکتریکی که در مسیر آنها بوجود می‌آید.


Deck

در کامپیوتر دستگاه مکانیکی است برای جمع‌آوری کارتهای اطلاعات.


Faraday - effect

چرخش سطح پلاریزاسیون هنگام عبور نورپلاریزه از اجسام شفاف و تحت تأثیر میدان مغناطیسی بسیار قوی. چرخش پلاریزاسیون هنگام عبور امواج پلاریزه بسیارریزه (میکرو ویو) از فریت‌ها و تحت تأثیر میدان مغناطیسی آنها در جهت انتشار.


Information - content

حداقل تعداد علائم ، حروف، یا اعدادی که برای مخابره یا انتقال یک پیام لازم است.


Sonar (sound navigation and ranging)

فن استفاده از امواج صوتی در زیر آب، برای تحقیق در باره پدیده‌ها و اشیاء زیر زمینی.


Aquadag coating

قشر نازک گرافیت که روی جدار داخلی بعضی از لامپهای کاتدی کشیده می شود. این قشر، منبع صدور ثانویه الکترون بوده و به منزله آند شتاب دهنده است.


beam convergence

 تقارب شعاع الکترونی در لامپ تصویر تلویزیون رنگی


Decode

1- تبدیل صورت ظاهری اطلاعات از یک طرح به طرح دیگر.

2- تبدیل صورت ظاهری یک کاراکتراز طرح ماشینی به طرح اصلی که قابل فهم انسان است.


Fast time constant

ثابت زمانی در مداری که خازنی را در مدت کوتاهی در یک مقاومت تخلیه می کند.


Record blocking

گروه بندی چند رکورد روی یک واسطه (اغلب مغناطیسی).


Sone

واحدی برای سنجش بلندی صدا ـ صوت ساده‌ای با فرکانس 1000 سیکل در ثانیه و 40 db بیش از حد شنوائی انسان، یک sone بلندی دارد.


Beam coupling

تولید جریان متناوب دو الکترودی که از میان آنها یک دسته شعاع الکترونی می‌گذرد.


Called party

مکالمه شخص به شخص یا ارتباط شخص از ایستگاه به ایستگاه


Decoder

1- دستگاهی که طرح اطلاعات را از یک صورت به صورت دیگر برمی‌گرداند.

2- شبکه یا سیستمی است که با ترکیب ورودی‌ها و دادن انرژی در یک زمان یک سیگنال خروجی تولید می‌کند.


Fault finder

دستگاهی که برای پیدا کردن محل اتصال یا عیب در خطوط تلفنی یا تلگرافی بکار می‌رود.


Information retrieval

بررسی روشهای ثبت و ذخیره اطلاعات.


Optical maser

"میزر" که امواج تحریک کننده آن نور یا اشعه مادون قرمز باشند.


Recorder

دستگاه یا وسیله ثبت هر نوع علائم و آثار الکتریکی، مغناطیسی، مکانیکی یا نوری.


Sonic altimeter

اسباب اندازه‌گیری ارتفاع که براساس انعکاس امواج یا سیگنالهای صوتی کار می‌کند.


Transient

1- پدیده گذرا و کوتاه مدت.

2- تغییر ناگهانی در یک سیستم که فقط فرمان کوتاهی پس از وقوع پایدار می‌ماند.