واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Troposphere

پایین‌ترین قشر جو از سطح زمین تا ارتفاع 18 کیلومتری از مشخصات مهم آن دارا بودن جریانهای گردابی هواست.


Aeronautical radionavigation mobile station

مرکز مخابراتی سیار برای هدایت هواپیماها


Binary

داشتن دو حالت یا مقادیر ممکنه


Inter block gap

فاصله بین دو گروه از رکوردهای به هم پیوسته روی واسطه‌های مغناطیسی در کامپیوتر.


Marker pulses

سیگنالهای ضربه‌ای که برای هم آهنگ کردن فرستنده و گیرنده تولید و منتشر می‌شوند.


Paper tape punch

دستگاه منگنه نوار کاغذی کامپیوتر.


Spot speed

تعداد نقاط نورانی تصویر که در یک ثانیه تولید می‌شوند.


TR-switch (TR-box)

کلید الکترونی که عموماً از یک لامپ گازی مولد قوس الکتریکی تشکیل شده است.


Aeronautical radionavigation satellite service

سرویس ماهواره‌ای از طریق دریا مربوط به هوانوردی


Armstrong oscillator

نوعی مدار نوسانی که در آن مدارهای آند و شبکه با هم تطبیق شده‌اند.


Binary cell

یک عنصر ذخیره کننده اطلاعات در کامپیوتر که می‌تواند در دو ضلع پایدار قرار گیرد.


Centrex

یک سرویس تلفنی در سیستم سوئیچینگ اتوماتیک سانترال است که علاوه بر شماره‌گیری مستقیم داخلی دارای امکانات شماره گیری خارجی نیز هست.


Fixed - Store

مخزن حافظه محتوی اطلاعات ثابت در کامپیوتر.


Interface

وسایل ارتباطی بین واحد مرکزی و واحد‌های دیگر کامپیوتر، سیم‌کشی بین اجزای کامپیوتر یا به طور کلی وسایل ارتباطی بین دو یا چند واحد از اجزای کامپیوتر.


Paper tape reader

دستگاه نوار کاغذی خوان کامپیوتر.


Relay rack

تابلوئی که رله ها و تجهیزات الکتریکی کنترل و فرمان روی آن نصب می‌شوند.


Spottiness

نقاط پراکنده و خیلی روشن روی تصویر تلویزیون بعلت تداخل امواج یا پارازیتهای صنعتی.


Aeronautical radionavigation service

هوانوردی از طریق دریا


Array

1- گروهی از عناصر که به صورت طرحی مرتب شده باشند.

2- ترکیبی از اجزاء آنتن که با آن خاصیت تشعشع یا گیرندگی در جهت معینی می‌دهد.


Binary code

قاعده‌ای که براساس آن هر جزء دارای دو حالت پایدار یا دو مقدار باشد.


Flag

1- نشانه‌ای که معرف سالم بودن و قابل استفاده بون یک شیار از دیسک مغناطیسی است.

2- نشانه‌ای که ممکن است به یک فیلد یا بخشی از اطلاعات اضافه شود تا به هر علت آن را متمایز سازد.


Paper tape verifier

دستگاه وارسی نوار کاغذی منگنه شده.


Square wave

موج متناوبی که نمایش تغییر دامنه آن برحسب زمان به شکل اضلاع یک مربع باشد. این موج قابل تجزیه شدن به تعدادی موج سینوسی است.


Aeronautical station

مرکز مخابراتی زمینی که معمولاً با ماهواره‌ها تماس دارد.


Binary coded decimal

اعدادی بشکل اعشاری که هر عدد بر حسب باینری (بر پایه دو) است.


Device

یک وسیله برای مجزا نمودن الکترونهای معمولی نظیر مقاومت، ترانزیستور و یا مدار میکروالکترونیک.


Marking wave

امواجی که همزمان با انتشار علائم تلگرافی منتشر می‌شوند.


Parabolic reflector

نوارافکن به شکل سهمی برای متمرکز کردن امواج منعکس به صورت یک رشته باریک.


Squealing

صدای تیزی که درگیرنده رادیوئی هنگام گوش دادن به یک برنامه شنیده می‌شود این اختلال غالباً از تداخل با امواج فرستنده‌های دیگر تولید می‌شود.


Tube count

تخلیه الکتریکی براثر یونیزاسیون در لامپهای شمارنده.