واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Asymetrical

نامتقارن. نامتعادل. دارای مشخصات متفاوت نسبت به یک محور


Mesh

شاخه‌هائی که یک مدار مسدود را در یک شبکه تشکیل می دهند.


Retention time

حداکثر زمانی که علائم بصورت قابل استفاده در یک حافظه باقی می ماند.


Unblocked

گروه بندی نشده ، رکوردهای منفرد، باز (نا فشرده).


Asynchronous

ناهماهنگ، دارای دو فرکانس متفاوت و غیر همفاز به مداربندی و عملیات بدون سیگانالهای ساعت مشترک اطلاق می‌گردد.


Black compression

ضعف تصویر تلویزیون در تولید نقاط سیاه نسبت به نقاط نیمه روشن.


Clipping

تغییر شکل سیگنالهای صحبت در اثر محدود بودن حداکثر دامنه سیگنالها.


Diode , germanium

یک دیود نیمه هادی که ژرمانیم بعنوان یک عنصر آن، برای یکسو سازی استفاده می‌شود.


Mesh connection

اتصال اجزاء مدار به یکدیگر بصورتی که یک مدار مسدود تشکیل دهند (نظیر مثلث یا مربع).


Retrace line

مسیر برگشت شعاع الکترونی از انتهای یک خط به ابتدای خط بعدی، روی صفحه تصویر.


Asynchronous computer

کامپیوتری که هر عمل آن مکمل عمل پیشین آن است.


Percentage modulation

ضریب مدولاسیون که برحسب درصد بیان می شود.


Return circuit

مسیر برگشت جریان از یک مدار بطرف مولد یا منبع تغذیه.


Subsonic frequency

فرکانسی که کمتر از حداقل فرکانس قابل شنیدن باشد (کمتر از 16 سیکل در ثانیه).


Underground

یک مجرای ارتباطی است که تمام لوازم آن در زیر زمین نصب شده نظیر نصب کابلهای زیرزمینی.


Allowed band

باند مجاز، سطوح انرژی که الکترونها در یک اتم می‌توانند به آنها برسند.


Asynchronous data tranmission

انتقال اطلاعات بطور غیر یکنواخت.


Black face tube

نوعی لامپ تصویر تلویزیون که صفحه آن دارای پوششی به رنگ خاکستری تیره است تا از انعکاس نورهای خارجی جلوگیری کند.


Isolator

یک دستگاه فعال مایکروویو که انتقال فرکانس رادیوئی را تنها در یک جهت ممکن می سازد و انرژی در جهت مقابل جذب می‌شود بنابراین انعکاس‌ها و منعکسه ها را جدا می‌کند.


Message switching

روشی جهت ارسال پیغامهای دیجیتالی از طریق امکانات سوئیچینگ به طریق دستی، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک.


Return trace

مسیر برگشت شعاع از انتها به ابتدای صفحه تصویر تلویزیون.


Asynchronous generator

ژنراتور القائی که سرعت گردش آن بیشتر از سرعت سنکرون بوده و توان آن با میزان افزایش این سرعت متناسب است.


Black level

دامنه لحظه‌ای قسمتی از موج تصویر تلویزیون که خطوط سیاه تصویر را تولید می‌کند.


Diplex

ارسال یا دریافت دو علامت بر روی یک مدار یا کانال در یک جهت و در یک زمان.


Frame - Controls

وسایل کنترل و تنظیم ابعاد صفحه تصویر تلویزیون شامل کنترل قائم واقعی.


Reveberation

پس ماند اثر صوت براثر انعکاس از سطوح مختلف و محیطهای اطراف.


Alloy diode

یکسو کننده‌ای که از یک پولک نیمه هادی مثلاً سیلیسیم ساخته شده و سیم‌های اتصال بطریقه حرارتی به آن جوش شده‌اند.


Black light

نور سیاه یا غیرمرئی . نور ماوراء بنفش با طول موج بین 3200-4000 آنگستروم


Dipole

آنتن دو طرفه‌ای شامل یک سیم که مرکز آن به منبع تغذیه وصل می‌شود. مقاومت ظاهری آن برابر با 72 اهم است.


Frame frequency

تعداد دفعاتی که تمام صفحه تصویر در یک ثانیه به وسیله شعاع الکترونی پیموده می‌شود.