واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1793
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
gas thermometer
دماسنجی که بر پایۀ خواص گرمایی گاز کار می‏کند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
gas tungsten arc welding, GTAW, tungsten inert gas welding, TIG welding, wolfram inert gas welding, WIG, welding, inert gas tungsten arc welding
نوعی جوشکاری قوسی که در آن بین الکترود تنگستنی غیرمصرفی و حوضچۀ جوش قوس ایجاد می‌شود و حفاظت از فلز مذاب با استفاده از گاز خنثی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
موتوری که توربین آن براثر انبساط گازهای داغ به حرکت درمی‌آید
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
gas welding
oxyfuel gas welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
gas-bounded nebula
سحابی گسیلی هیدروژنی‌ای که یک ستارۀ داغ و درخشان در مرکز، آن را یونیده کرده است
حوزه موضوعی: نجوم‌
gas-cap gas
associated gas
حوزه موضوعی: شیمی
gas-filled cable
gas-insulated cable
حوزه موضوعی: مهندسی برق
gas-insulated cable, gas-filled cable
بافه‌ای/ کابلی حاوی گاز فشرده برای عایق‌بندی و به حداقل رساندن فرایند یونش متـ . کابل گازعایق
حوزه موضوعی: مهندسی برق
gas-insulated line
نوعی خط برق که رساناهای آن در محفظه قرار دارند و با گاز فشرده عایق شده‌اند
حوزه موضوعی: مهندسی برق
gas-insulated substation, gas substation
پست برقی که رساناهای آن با گاز فشار قوی، معمولاً سولفورهگزافلوراید، عایق‌بندی شده‌اند
حوزه موضوعی: مهندسی برق
gas-liquid chromatography
نوعی سوانگاری که در آن فاز متحرک گاز است و فاز ثابت جامدی است که با یک فاز ثابت مایع پوشیده شده است
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی بسپار
gas-solid chromatography, GSC
نوعی سوانگاری که در آن از یک فاز متحرک گاز و یک فاز ثابت برجذبندۀ اصلاح‌نشده استفاده میشود
حوزه موضوعی: شیمی
gaseous corrosion
نوعی خوردگی که صرفاً براثر عامل خورندۀ گازی و بدون وجود فاز آبی رخ می‌دهد متـ . خوردگی خشک dry corrosion
حوزه موضوعی: خوردگی
gaseous nebula
سحابی‌ای که برخلاف سحابی تاریک غباری، عمدتاً از گازهای درخشان تشکیل شده است
حوزه موضوعی: نجوم‌
gasification
تبدیل هیدروکربن‌های جامد یا مایع به سوخت گازی
حوزه موضوعی: شیمی
وسیله‌ای که سوخت جامد را به گاز تبدیل می‌کند
حوزه موضوعی: شیمی
gasket corrosion
نوع خاصی از خوردگی شیاری که در اطراف واشرها پدید می‌آید
حوزه موضوعی: خوردگی
مخلوطی از اتانول و بنزین
حوزه موضوعی: شیمی
gastric adenocarcinoma, gastric carcinoma, adenocarcinoma of the stomach
پوش‌چنگار غده‌ای بسیار شایعی که از دیوارۀ معده منشأ می‌گیرد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
gastric adenoma
تودغدۀ تشکیل‌شده از یاخته‌های معده
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
gastric anacidity
achlorhydria
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم پایۀ پزشکی
gastric carcinoma
gastric adenocarcinoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
نوعی دُش‌گواری ناشی از نارسایی‌های معده
حوزه موضوعی: تغذیه
تغذیه ازطریق لوله‌ای نرم که از دهان یا بینی وارد معده میشود متـ . تغذیۀ لوله‌ای
حوزه موضوعی: تغذیه
رخوت‏زایی که تحریک‌پذیری معده را کاهش می‌دهد
حوزه موضوعی: پزشکی
Gastropoda, gastropods
رده‌ای از نرم‌تن‌تباران که تودۀ احشایی (visceral mass) آنها در مرحلۀ تکوینی به میزان 180 درجه چرخیده است و به همین دلیل بدنی نامتقارن دارند؛ بدن این جانوران دارای لاکۀ (shell) پیچ‌خورده است و پای شکمی (ventral foot) بزرگ و تخت دارند
حوزه موضوعی: جانور‌شناسی
gastropods
Gastropoda
حوزه موضوعی: جانور‌شناسی
gastroresistant tablet
entric-coated tablet
حوزه موضوعی: علوم دارویی
gastrospiry
aerophagia
حوزه موضوعی: تغذیه
ایجاد سوراخی در دیوارۀ شکم ازطریق جراحی که در نتیجۀ آن محتویات معده به بیرون راه پیدا می‏کند
حوزه موضوعی: پزشکی