واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1793
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
عمل برداشتن گُند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gonadial
gonadal
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gonadic
gonadal
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gonadogenesis
فرایند تشکیل گُند در رویان
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gonadopathy
آسیب‏دیدگی گُند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gonadotrope adenoma, gonadotroph adenoma, gonadotroph cell adenoma
تودغدۀ نادری در غدۀ زیرمغزی که هورمون‌ تحریک‌کنندۀ انبانک یا هورمون زردینه‌ساز (luteinizing hormone) یا هر دو را بیش ‌از اندازه ترشح می‌کند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
gonadotroph adenoma
gonadotrope adenoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
gonadotroph cell adenoma
gonadotrope adenoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
gonangiectomy
vasectomy
حوزه موضوعی: علوم سلامت
gondola car
low side wagon
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
سازی از دستۀ الواح
حوزه موضوعی: موسیقی
دسته‏ای از خودصداهای بَرکوبشی که دارای صفحات معلق یا ثابت فلزی هستند
حوزه موضوعی: موسیقی
وسیله‏ای برای اندازه‏گیری زاویه‏های افقی
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
نگاه کنید به: پیمایش زاویه‌ای
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
goniometric teraverse
نوعی پیمایش که در آن موقعیت زنجیره‌ای از نقاط با اندازه‌گیری فاصلۀ میان نقاط و زاویۀ بین پهلوها تعیین می‌شود متـ . پیمایش زاویه‌سنجشی متـ . پیمایش برداشت survey traverse برداشت چندضلعی‌سنجشی polygonometric survey برداشت زاویه‌سنجشی goniometric survey
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
روشی مکانیکی برای اندازه‏گیری زاویه
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
ابزاری نوری برای آزمودن زاویۀ اتاقک پیشین و نشان دادن توانایی حرکت خودبه‌خودی و چرخش چشم
حوزه موضوعی: پزشکی
شیوه‏ای برای مشاهدۀ زاویۀ اتاقک پیشین چشم به‌کمک ابزاری خاص
حوزه موضوعی: پزشکی
goniotomy, Barkans operation
عمل جراحی برای کم کردن فشار داخل چشم ازطریق ایجاد شکاف در مجاری اِشْلِم (Schlemms Canals)
حوزه موضوعی: پزشکی
good clinical practice, GCP, good clinical research practice, GCResP, GCRP
دستورالعمل‌های بهینۀ ناظر بر انجام آزمایش‌های بالینی
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
good clinical research practice
good clinical practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
good distribution practice, GDP 1
دستورالعمل‌های ناظر بر توزیع بهینۀ دارو و مواد غذایی از محل تولید به محل مصرف
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
در هواپیماهای چندموتوره، موتوری که پس از خرابی همۀ موتورها به کار خود ادامه می‌دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
good laboratory practice, GLP
دستورالعمل‌های ناظر بر انجام بهینۀ آزمایش
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
good manufacturing practice principles
good manufacturing practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
good manufacturing practice, GMP 1, good manufacturing practice principles
دستورالعمل‌های ناظر بر ساخت دارو و مواد غذایی در شرایط بهینه
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
good offices
اقدام دیپلماتی دوستانۀ طرف ثالث برای فراهم‌ آوردن زمینۀ تفاهم و حل اختلاف میان گروه‌های سیاسی یا کشورها
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
good oil
raffinate
حوزه موضوعی: مهندسى شیمى
سیاستمداری که مصلحت حزب را بر مصلحت و غرور شخصی ترجیح می‌دهد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
good storage practice, GSP
دستورالعمل‌های مربوط به نگهداری و حمل‌و‌نقل و توزیع مناسب داروها و مواد غذایی
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا