واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1286
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
game species
هریک از گونه‌های حیات‌وحش که برطبق محدودیت‌های مشخص و در فصل‌های مشخص شکار می‌شود
نظریه‌ای ناظر بر روش ریاضی در تصمیم‌گیری برای وضعیتی که در آن، دو یا چند کنشگر در کسب اطلاعات و امتیاز برای برد نهایی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در این رقابت برنده یا بازندۀ مطلق وجود ندارد
game warden
کسی که بر اجرای مقررات حفاظت از شکار نظارت دارد
game, game animals
حیوانی که برای استفاده از گوشت یا دیگر اندام‌های آن یا صرفاً به خاطر تفریح شکار می‌شود متـ . صید
game, play 1
ورزشی که دربردارندۀ مجموعه‌ای از قواعد و قوانین است و شرکت‌کنندگان در آن معمولاً به‌صورت مستقیم در برابر هم قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند که ازطریق مهارت‌هایی مانند ضربه زدن، چرخاندن، حمل کردن یا به‌کارگیری اشیایی مانند توپ و گوی امتیاز کسب نمایند؛ خطرپذیری، قدرت تصمیم‌گیری، آمادگی جسمانی و موقع‌شناسی از دیگر الزامات آن است
اتاق یا محلی عمومی در مهمان‌خانه/ هتل که در آن بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف برای مهمانان مهیاست
یاخته یا اندامی نزد برخی از گیاهان و جلبک‌ها و قارچ‌ها که یاخته‌های جنسی تولید می‌کند
gamete
یاختۀ جنسی که در فرایند لقاح و تشکیل تخم شرکت می‌کند
gamete intrafallopian transfer, GIFT
انتقال هر دو کامه (تخمک و زامه) به درون لولۀ فالوپ
مربوط به کامه
ماده‌ای شیمیایی که به‌طور اختصاصی کامۀ نر یا کامۀ ماده را از بین می‌برد
یاختۀ تمایزنیافته‌ای که از تقسیم آن کامه ایجاد می‌شود
gametogenesis
فرایند تشکیل کامه یا یاخته‌های جنسی
مربوط به کامه‌زایی
gametophore
رشته یا شاخه‌ای که کامه‌دان را حمل می‌کند
مرحلۀ تک‌لادی در گیاهان که در طی آن کامه‌ها ایجاد می‌شوند
فنّاوری تعبیۀ مؤلفه‌های بازی در فعالیت‌های جدّی برای به میدان آوردن کاربران و حل مسئله‌ها به‌وسیلۀ آنها
کوششی گروهی برای شبیه‌سازی موضوعی از آینده متـ . بازی کردن
gamma diversity
گوناگونی اندامگان‌های موجود در یک منطقه یا منظر
gamma emission
فرایندی که در آن هسته‌های اتمی با بیرون فرستادن تابش الکترومغناطیسی پرانرژی، به‌صورت پرتو گاما، از حالت برانگیخته به حالتی با انرژی کمتر نزول می‌کنند
نوعی تابش الکترومغناطیسی پرانرژی و پرنفوذ که معمولاً در واپاشی پرتوزا گسیل می‌شود
gamma-ray astronomy
بخشی از علم نجوم که به مطالعۀ پرتوهای گاما از چشمه‌های فرازمینی می‌پردازد
gamma-ray burst, GRB
گسیل پرشدت و بسیار کوتاه‌مدت پرتو گاما با انرژی‌هایی در گسترۀ میلیون الکترون‌ولت
چشمه‌ای با منشأ ناشناخته که تپ‌های شدید و کوتاه‌مدت پرتو گاما را با انرژی‌هایی در گسترۀ میلیون الکترون‌ولت گسیل می‌کند
وسیله‌ای برای آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوهای گامای ناشی از چشمه‌های متمرکز
gamma-ray laser, graser
افزاره‌ای فرضی که تابش همدوس الکترومغناطیسی در بازۀ طول‌موج‌های پنج‌هزارم تا نیم نانومتر تولید کند
مادۀ پرتوزایی که پرتوهای گاما گسیل می‌کند
هریک از روش‌های اندازه‌گیری انرژی پرتو گاما در فیزیک هسته‌ای
تلسکوپ و آشکارسازی که از آن برای رصد کردن در گسترۀ پرتوگاما استفاده می‌کنند