واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3088
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
Futures 2
نگاه کنید به : Futures studies
futures fields
نگاه کنید به : Futures studies
futures imagery, imaging futures
روشی در آینده‌پژوهی که در آن آینده‌های ممکن و پیامدهای آنها به‌کمک تصاویر توصیف می‌شوند
futures map
نگاه کنید به : map of the future
futures research
نگاه کنید به : Futures studies
Futures studies, Futures 2, futures fields, futures research, foresight 1
کوششی نظام‌مند برای بررسی همۀ حوزه‌های مربوط به آینده متـ . آینده‌اندیشی futures thinking
← آینده‌پژوه
← آینده‌پژوهی
مسابقات چندروزه و چندجانبه‌ای که فدراسیون بین‌المللی تنیس برای بازیکنان جوان‌تر برگزار می‌کند تا بتوانند رده‌بندی جهانی خود را ارتقا دهند یا برای نخستین بار در این رده‌بندی جای گیرند متـ . آتیه‌داران Futures
Futures Tournaments, Futures
مسابقاتی چندروزه که فدراسیون بین‌المللی تنیس برای بازیکنان جوان‌تر برگزار می‌کند تا آنها بتوانند رتبة خود را در رده‌بندی جهانی ارتقا دهند
روشی که در آن پیامدهای متوالی یک نقطۀ آغازین از آینده‌های ممکن در زنجیره‌ای از علت‌ها و معلول‌ها بررسی می‌شود
مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساختمند و گروهی با هدف کشف و یادگیری موضوع‌هایی از آینده و قضاوت دربارۀ آنها
futurescan, futurescanning
روشی در برنامه‌ریزی راهبردی که بر دو ابزار ماتریس تأثیر متقابل و فرانامه استوار است
futurescanning
نگاه کنید به : futurescan
اقدام یا فن یا دانشی که به شناسایی و ارزیابی آینده‌های ممکن می‌انجامد
[آینده‌پژوهی و آینده‌نگری] جنبشی فکری که بر اهمیت اندیشیدن عالمانه و بخردانه دربارۀ آینده تأکید می‌ورزد [هنرهای تجسمی] جنبشی هنری که در فاصلۀ دو جنگ جهانی به‌وسیلۀ چند نقاش ایتالیایی در فرانسه به وجود آمد و هدف آن ایجاد مراحل مختلف حرکت در یک اثر هنری بود
هنرمندی که به شیوۀ آینده‏گرایی به خلق آثار هنری می‌پردازد
futurist 2, foresight practitioner
کسی که در حوزه‌های مرتبط با آینده‌پژوهی فعالیت می‌کند متـ . آینده‌اندیش futures thinker
هر اثری که دارای ویژگی آینده‏گرایی باشد
مربوط به آینده‌پژوهی
فردی که در حوزۀ آینده‌شناسی تخصص دارد
مطالعۀ آینده براساس پیش‌بینی علمی
FUV radiation
FW
نگاه کنید به : flash welding
FW-S
نگاه کنید به : friction stir welding
FX risk
نگاه کنید به : currency exposure
fyord
نگاه کنید به : fjord