واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
حافظۀ موقتی که در سامانۀ سودهی وابا برای ثبت تماس‌های درحال‌پیشرفت به کار می‌رود و تغییرات را در حافظۀ دائمی ثبت می‌کند
call timingly restriction
خدماتی که امکان برقراری تماس را به یک یا چند محدودۀ زمانی مشخص منحصر می‌کند و مشترک فقط در همان اوقات می‌تواند تماس بگیرد
← خدمات ردگیری از طرف مشتری
خدماتی که در هنگام مشغول بودن خط، به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . خدمات انتقال برخوانی خط مشغول
call transfer, CT
امکانی در سامانۀ ارتباطات تلفنی که کاربر از طریق آن می‌تواند با گرفتن شناسۀ خاصی تماس ورودی یا خروجی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . انتقال برخوانی
call waiting, CW 1
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‏تواند در هنگام برخوانی، از دریافت برخوانی ورودی دیگری آگاه شود و در صورت تمایل با قطع برخوانی جاری به آن پاسخ دهد
اقدام مجدد برای تماس با واحدهای نمونه‌ای که در اقدام اول تماس با آنها امکان‌پذیر نبوده است
مجوزی که علامت‌بان برای عبور از چراغ قرمز به راهبر می‌دهد
call-on
نگاه کنید به : calling-on route
call-on route
نگاه کنید به : calling-on route
فردی که تماس مخابراتی را دریافت می‌کند متـ . مخاطب 2، برخوانده
calligrapher, calligraphist
کسی که خط را با رعایت قواعد خوشنویسی می‌نویسد متـ . خطاط
calligraphic painting
نوعی نقاشی که با کلمات خوشنویسی‌شده و رعایت اصول ترکیب‏بندی و در نظر گرفتن عناصر تصویری اجرا شده باشد
calligraphic style
طریق و اسلوب خوشنویسی متـ . شیوۀ خطاطی
calligraphist
نگاه کنید به : calligrapher
calligraphy
نوشتن یک متن براساس تمام قواعد و ضوابط زیباشناختی کتابت متـ . خطاطی
برقراری ارتباط با طرف یا هستار دیگر از طریق انواع رسانه‌های ارتباطی و اصولاً هرگونه اقدام، اعم از موفق و ناموفق، به برقراری ارتباط بین افراد و بین افزاره‌ها یا بین افراد و افزاره‌ها متـ . برخوانش
calling line identification presentation, CLIP
انتقال شمارۀ تماس‌گیرنده به سامانۀ دریافت‌کنندۀ تماس از طریق دستگاه تماس‌گیرنده یا شبکه
calling line identification restriction, CLIR
قابلیتی که به تماس‌گیرنده امکان می‌دهد از انتقال شمارۀ خود و نمایش آن در افزارۀ مخاطب جلوگیری کند
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شماره و نام تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ نام برخوان
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شمارۀ تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ مشخصات برخوان
calling out
بازخوانی داده‌های گفتاری به‌وسیلۀ خدمه یا ناظر زمینی برای کمک به خلبان یا دیگر خدمه
فردی که تماس مخابراتی برقرار می‌کند یا مبدأ تماس است متـ . برخوان
نوعی خدمات ارتباطی که هزینۀ تماس را به حساب تماس‌گیرنده منظور می‌کند متـ . خدمات برخوان‌پرداخت
calling-in-point
نگاه کنید به : reporting point
calling-on
نگاه کنید به : calling-on route
calling-on route, call-on route, calling-on, call-on
مسیری که امکان حرکت قطار را در بخشی از خط که اشغال شناسایی شده است فراهم می‌کند
calling-on signal
علامتی فرعی که بر روی پایۀ علامت ورود نصب می‌شود و در مواقعی که بخشی از خطِ تحتِ نظارتِ علامتِ ورود اشغال است، ورود قطار را با محدودیت سرعت، مجاز اعلام می‌کند
callipers
نگاه کنید به : calipers
تیره‌ای از نعناسانان که هم در آب و هم در محیط‌های خشک می‌رویند