واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
call conferencet
نگاه کنید به : conference calling
call conferencet
نگاه کنید به : conference calling
خدماتی که کاربر با استفاده از آن، برخوانی ورودی خود را پس از برقراری ارتباط، بدون پاسخ‌گویی به شمارۀ دیگری منتقل کند
call detail recorder, CDR
افزاره‌ای کمکی در مرکز تلفن داخلی که جزئیات تماس را، مانند شماره و زمان و مدت تماس، دریافت و ثبت می‌کند
call duration
فاصلۀ زمانی از ابتدای برقراری تماس تا پایان آن که دست‌یابی به اطلاعات مربوط به آن در آمارگیری و تعیین ساعت اوج و نیز صورت‌حساب‌گیری به ‌کار می‌آید متـ . مدت برخوانی
call establishment
فرایند مسیردهی و اتصال تماس تلفنی یا انتقال داده‌ متـ . برقراری برخوانی
نوعی پردازش تماس که به کاربر امکان می‌دهد تماس‌های تلفنی را به‌طور خودکار به تلفن یا افزارۀ دیگری، مانند سامانۀ پست صوتی، هدایت ‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی
خدماتی که در صورت مشغول بودن خط مشترک خدمات خاص مرکز تلفن همۀ تماس‌های ورودی به آن را به‌طور خودکار به کاروَر مرکز هدایت می‌کند
call forwarding busy, CFB
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت اشغال، به شمارۀ مشخص دیگری هدایت کند
خدماتی که به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی اوقات مشخصی را به شمارۀ دیگری هدایت کند متـ . خدمات هدایت برخوانی زمان‌دار
خدماتی برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس متـ . خدمات فهرست هدایت برخوانی
call forwarding no reply
خدماتی که برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت پاسخ ندادن، به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
خدماتی که در صورت پاسخ ندادن مشترک در مدت معین، تمام تماس‌های ورودی او را به‌طور خودکار به کاروَر مرکز هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی بی‌پاسخ به کاروَر مرکز
خدماتی که تماس‌های ورودی به دستگاه تلفن برون‌خط را به یکی از شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس پیش‌گزیدۀ مشترک هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی برون‌خط
call forwarding on not logged-in
call forwarding on not logged-in
خدماتی که با آن می‌توان از هدایت تماس‌های ورودی دارای پیش‌شماره‌های خاص جلوگیری کرد متـ . خدمات محدودسازی هدایت برخوانی
call forwarding unconditional
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی به مشترک را به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
call forwarding unconditional to centrex attendant
خدماتی که به مشترک خدمات خاص مرکز تلفن امکان می‌دهد همۀ تماس‌های ورودی خود را به‌طور خودکار و بدون شرط به کاروَر مرکز هدایت کند متـ . خدمات هدایت نامشروط برخوانی به کاروَر مرکز
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‏تواند برخوانی جاری را حفظ کند و در صورت تمایل دوباره آن را از سر گیرد
ترکیبی از شمارۀ رده (classification number) و نشانۀ کتاب (book number) برای مشخص کردن جای کتاب در قفسه متـ . شمارۀ قفسهshelf number
call of the vote
نگاه کنید به : roll-call vote
نوعی اختیارنامه که در آن به خریدار این حق داده می‌شود تا مقدار معینی از کالا یا سهام یا اوراق بهادار را در تاریخ اعمال به قیمت معین خریداری کند
بوق برگشتی از سامانه‌های سودهی برای اطلاع دادن از پیشروی تماس به تماس‌گیرنده
امکانی در پردازش تماس که برقراری تماس تلفنی را به مجموعۀ مشخصی از شماره‌های مجاز محدود می‌کند متـ . خدمات محدودسازی برخوانی
سازوکاری فیزیکی یا مجازی که تماس‌های خروجی یک خط را واپایش و محدود می‌کند متـ . محدودساز برخوانی
call return
نگاه کنید به : automatic callback
call return
نگاه کنید به : automatic callback
فهرستی از صحنه‌های مربوط به هریک از بازیگران و زمان‌بندی حضور آنها و همچنین گروه فنی در محل فیلم‌برداری
call sign
حروف و اعداد قراردادی بین‏المللی که در تماس رادیویی برای شناسایی ایستگاه ارتباطی و وسیلۀ حمل‏ونقل دریایی یا هوایی به کار می‏رود