واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: خدمات ردگیری از طرف مشتری
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که در هنگام مشغول بودن خط، به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . خدمات انتقال برخوانی خط مشغول
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call transfer, CT
امکانی در سامانۀ ارتباطات تلفنی که کاربر از طریق آن می‌تواند با گرفتن شناسۀ خاصی تماس ورودی یا خروجی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . انتقال برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call waiting, CW 1
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‏تواند در هنگام برخوانی، از دریافت برخوانی ورودی دیگری آگاه شود و در صورت تمایل با قطع برخوانی جاری به آن پاسخ دهد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
اقدام مجدد برای تماس با واحدهای نمونه‌ای که در اقدام اول تماس با آنها امکان‌پذیر نبوده است
حوزه موضوعی: آمار‏
مجوزی که علامت‌بان برای عبور از چراغ قرمز به راهبر می‌دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
call-on
calling-on route
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
call-on route
calling-on route
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
فردی که تماس مخابراتی را دریافت می‌کند متـ . مخاطب 2، برخوانده
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calligrapher, calligraphist
کسی که خط را با رعایت قواعد خوشنویسی می‌نویسد متـ . خطاط
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
calligraphic painting
نوعی نقاشی که با کلمات خوشنویسی‌شده و رعایت اصول ترکیب‏بندی و در نظر گرفتن عناصر تصویری اجرا شده باشد
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
calligraphic style
طریق و اسلوب خوشنویسی متـ . شیوۀ خطاطی
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
calligraphist
calligrapher
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
calligraphy
نوشتن یک متن براساس تمام قواعد و ضوابط زیباشناختی کتابت متـ . خطاطی
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
برقراری ارتباط با طرف یا هستار دیگر از طریق انواع رسانه‌های ارتباطی و اصولاً هرگونه اقدام، اعم از موفق و ناموفق، به برقراری ارتباط بین افراد و بین افزاره‌ها یا بین افراد و افزاره‌ها متـ . برخوانش
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calling card
debit card
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calling line identification presentation, CLIP
انتقال شمارۀ تماس‌گیرنده به سامانۀ دریافت‌کنندۀ تماس از طریق دستگاه تماس‌گیرنده یا شبکه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calling line identification restriction, CLIR
قابلیتی که به تماس‌گیرنده امکان می‌دهد از انتقال شمارۀ خود و نمایش آن در افزارۀ مخاطب جلوگیری کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شماره و نام تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ نام برخوان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شمارۀ تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ مشخصات برخوان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calling out
بازخوانی داده‌های گفتاری به‌وسیلۀ خدمه یا ناظر زمینی برای کمک به خلبان یا دیگر خدمه
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
فردی که تماس مخابراتی برقرار می‌کند یا مبدأ تماس است متـ . برخوان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نوعی خدمات ارتباطی که هزینۀ تماس را به حساب تماس‌گیرنده منظور می‌کند متـ . خدمات برخوان‌پرداخت
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
calling-in-point
reporting point
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
calling-on
calling-on route
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
calling-on route, call-on route, calling-on, call-on
مسیری که امکان حرکت قطار را در بخشی از خط که اشغال شناسایی شده است فراهم می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
calling-on signal
علامتی فرعی که بر روی پایۀ علامت ورود نصب می‌شود و در مواقعی که بخشی از خطِ تحتِ نظارتِ علامتِ ورود اشغال است، ورود قطار را با محدودیت سرعت، مجاز اعلام می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
callipers
calipers
حوزه موضوعی: تغذیه
تیره‌ای از نعناسانان که هم در آب و هم در محیط‌های خشک می‌رویند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
تنها سرده از ستاره‌آبیان با حدود هفده گونه که امروز بومی اروپا و امریکای شمالی است و تعداد کمی از گونه‌های آن به‌عنوان گیاهان آبزی‌دانی پرورش داده میشود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی