واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نوعی پیوندینۀ عصبی که در ساخت آن از قطعات متعدد عصب استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
انتقال چوب از عرصه به انبارگاه به‌وسیلۀ مجموعه‏ای از دوّارها و بافه‌ها و قرقره‏ها متـ . حمل‌ونقل کابلی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable locker
chain locker
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
cable logging
cable yarding
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable pressurisation
فن خشک نگه‌داشتن بافه/کابل کارگذاشته‏شده در محیط مرطوب، با دمیدن گاز یا هوای خشک، تحت فشار زیاد، به درون غلاف بافه/کابل متـ . گازفشاری کابل
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
شناوری برای گذاردن و تعمیر بافه‏های تلفن و تلگراف در زیر آب
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
cable splice
mariner’s splice
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
cable television, CATV
سامانۀ پخش برنامه‌های تلویزیونی ازطریق بافه/ کابل برای مشترکان متـ . تلویزیون کابلی
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
cable way
cable yarding
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable yarding, cable way, cable logging
بیرون بردن چوب از جنگل با استفاده از بافه متـ . داربَری کابلی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable-ground skidding
ground-lead logging
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable-laid rope
warp-laid rope
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نخ حاصل از تابیدن رشته‌ها به دور هم در طی یک یا چند فرایند
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- الیاف، مهندسی بسپار- تایر
واگن انتهایی قطار برای استراحت یا انجام وظیفۀ مأموران موظف قطار
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
خطی ویژة نگهداری از واگن‌های خدمت
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
cabotage 2, intercoastal navigation, coasting trade
کشتیرانی بین بنادر یک کشور
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر به‌صورت انحصاری در یک کشور
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
حمل‏ونقل دریایی حق کشتیرانی بین بنادر یک کشور حمل‏ونقل هوایی حق حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر به‌صورت انحصاری در یک کشور
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، حمل‏ونقل هوایی
CABW
carbon arc braze welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
CAC
carbon arc cutting
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
CAC-A
air carbon arc cutting
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
cache 1
cache memory
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
محل ذخیرۀ اقلامی مانند مواد خوراکی و دارویی و همچنین تجهیزات ارتباطی برای پشتیبانی از نیروهای منفرد که به‌صورت بسته‌بندی‌ و در مکان‌های مجزا پنهان یا دفن می‌شود تا در برابر انفجار یا آب‌گرفتگی یا آتش‌سوزی، آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cache memory, cache 1
حافظه‏ای در رایانه که برای ذخیره‏سازی داده‏ها و متن‌ها و برنامه‏های پُرمراجعه به کار می‌رود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cachectic
ویژگی فردی که دچار نزاری باشد
حوزه موضوعی: پزشکی
cachexia
کمبود ناهنجار وزن و تحلیل‏رفتگی و ضعف عمومی که در بیماری‌های مزمن یا اختلالات عاطفی رخ دهد
حوزه موضوعی: پزشکی
حس بوی بد درحالی‌که هیچ منبع بدبویی وجود ندارد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
تیره‌ای از میخک‌سانان که اغلب خاردار و گوشتی هستند و در ایران گونۀ بومی ندارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
CAD
computer-aided design
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
استفاده از رایانه یا ابزارهای مبتنی بر رایانه برای طراحی و تولید محصولات
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏