واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
venofibrosis
نگاه کنید به : phlebosclerosis
venosclerosis
نگاه کنید به : phlebosclerosis
venous sclerosis
نگاه کنید به : phlebosclerosis
vent window
نگاه کنید به : quarter window
vernam cipher
نگاه کنید به : one-time pad cipher
verrucate
نگاه کنید به : papillate
vertical keel
نگاه کنید به : center girder
vertical pianoforte
نگاه کنید به : upright pianoforte
very high-speed digital subscriber line
video mapping
نگاه کنید به : projection mapping
violence agents of women
نگاه کنید به : gender-based violence
viroplasmic matrix
نگاه کنید به : viroplasm
virtual diplomacy
نگاه کنید به : e-diplomacy
virus factory
نگاه کنید به : viroplasm
vision building
نگاه کنید به : visioning
viva voice vote
نگاه کنید به : voice vote
VLA
نگاه کنید به : very light aircraft
volatile corrosion inhibitors
volcanic mudflow
نگاه کنید به : lahar
volt-ohm-miliameter
نگاه کنید به : multimeter
volt-ohm-miliameter
نگاه کنید به : multimeter
volume to capacity ratio
نگاه کنید به : degree of saturation
Voronoi decomposition
Voronoi partition
Voronoi tessellation
vote by yeas and nays
نگاه کنید به : roll-call vote
voting turnout
نگاه کنید به : voter turnout