واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
اینترنت و آنچه به دنیای رقمی مربوط می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
به‌کارگیری حسگرهای مختلف رایانه‌ای شامل سامانه‌‌های شناسایی رخنه‌گر و پیام‌های رایانه‌ای و دادگان‌های تهدیدکننده برای نظارت بر جریان اطلاعات در شبکه‌های رایانه‌ای فرماندهی و نظارت خودی و نیز تعیین هویت رخنه‌گرها و ماهیت تهدید در رایاسپهر اختـ . فونِ‌ راسCC2
حوزه موضوعی: علوم نظامی
فردی که با استفاده از نامۀ الکترونیکی یا پیام‌فوری یا با ارسال پیام به یک وبگاه یا گروه گفت‌وگو (discussion group) برای افراد مزاحمت ایجاد می‌کند که نوعی جُرم به حساب می‌آید متـ . رایاآزارگر
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberstalking
آزار افراد با استفاده از نامۀ الکترونیکی یا پیام فوری یا ازطریق ارسال پیام به یک وبگاه یا گروه گفت‌وگو (discussion group) که نوعی جُرم به‌ حساب می‌آید
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
ایجاد محیط مَجازی برای عمل جراحی یا آموزش و برنامه‌ریزی و حتی عمل جراحی واقعی بر روی انسان یا حیوان
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberterror
cyberterrorism
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
حمله‌ با قصد قبلی، عمدتاً با انگیزۀ سیاسی، به اطلاعات و سامانه‌های رایانه‌ای و برنامه‌های رایانه‌ای و داده‌ها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کسی که با قصد قبلی، عمدتاً با انگیزۀ سیاسی، به اطلاعات و سامانه‌های رایانه‌ای و برنامه‌های رایانه‌ای و داده‌ها حمله می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
خرابکاری ازطریق رایانه یا در سامانه‌های رایانه‌ای
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
سخت‌افزار یا اجزایی مکانیکی که در بدن انسان کار گذاشته می‌شود و به‌عنوان میانا بین دستگاه اعصاب مرکزی و رایانۀ متصل به آن عمل می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
سرقت داده‌ها از رایانۀ شخصی یک کاربر وب، هنگامی که او در حال بازدید از یک وبگاه است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyborg, CYBernetic ORGanism
موجودی که بخشی از آن انسان و بخش دیگرش ماشین است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
تیره‌ای از بازدانگان که ظاهری نخل‏مانند و برگ‌های شانه‏ای بلند دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
cycle cancellation
متوقف کردن دورۀ لقاح برون‌تنی در نتیجۀ پاسخ تخمدانی ضعیف
حوزه موضوعی: علوم سلامت
احتمال باردار شدن در حین اقدامات انجام‌شده در یک دورۀ قاعدگی که به درصد بیان می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
cycle lane
bicycle lane
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
صورت‌غذایی که اقلام آن تا پایان یک دورۀ معین هر روز تغییر می‌کند و پس از آن چرخه تکرار می‌شود متـ . منوی چرخه‌ای
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
cycle of sedimentation, sedimentary cycle
توالی فرایندها و شرایط مرتبط با هم که در تشکیل یک نهشتۀ رسوبی تکرار می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
cycle permutation
cyclic permutation
حوزه موضوعی: ریاضی
cycle speed, overall trip speed
سرعت متوسط رفت‏وبرگشت در حمل‏ونقل، بدون احتساب توقف در مبدأ و مقصد و توقف‏های بین راه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
مجموع زمان‌های تنظیم حرکت در تقاطع در یک نوبت
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
cycle-racing track
track 3
حوزه موضوعی: ورزش
نظریۀ مربوط به پوشش گیاهی کامل که به‌جای تغییرات تک‌جهتی بر تغییرات چرخه‌ای تأکید می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cyclic corrosion testing, CCT
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته که در یک محفظۀ بسته و در شرایط خشک و مرطوب مشابه با شرایط واقعی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: خوردگی
خم حاصل از حرکت نقطه‏ای از یک دایره که بر خم مفروضی، بدون لغزش، می‌غلتد
حوزه موضوعی: ریاضی
داده‌های مربوط به جهت یا زمان که مقیاس اندازه‌گیری آنها چرخه‌ای است
حوزه موضوعی: آمار‏
یکی از روش‌های غذادهی که در آن کل غذای یک روز فرد به‌طور پیوسته در مدت‌زمان معینی از روز به وی داده می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
cyclic grazing
نگاه کنید به: rotational grazing
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cyclic group
گروهی که همۀ اعضای آن توان‌های صحیح یک عضو مشخص گروه هستند
حوزه موضوعی: ریاضی
cyclic magnetization
شرایطی که در آن نیروی مغناطنده به‌صورت دوره‏ای بین دو مقدار حدی تغییر می‌کند
حوزه موضوعی: فیزیک‏