واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
C2system
← سامانۀ فرماندهی و نظارت
← جنگ فرماندهی و نظارت
← ‌فرماندهی و نظارت و ارتباطات
← ‌اقدامات ضدِ فرماندهی و نظارت و ارتباطات
← فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
← خنثی‌سازی فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
← حفاظت فرماندهی و نظارت و ارتباطات
← فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه
← فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه و اطلاعات
← فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه و اطلاعات و مراقبت و شناسایی
CA 2
نگاه کنید به : control account
CA 2
نگاه کنید به : control account
← خدمات اَبری رایانش
cab over tractor
نوعی کامیون که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
cab over truck
نوعی تریلی که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
نمایش علائم در اتاقک لوکوموتیو
cabanna 1, plage 1 (fr.)
مجموعۀ تأسیسات رفاهی یا تفریحی یا اقامتی کنار ساحل * واژۀ "پلاژ" در زبان فرانسوی به مفهوم ساحل است، اما در تداول عامه فارسی‏زبانان به معنی فوق به کار می‏رود.
cabanna 2, plage 2 (fr.)
اتاقکی چوبی یا حصیری در ساحل شنی دریا
cabbagy flavour
گشته‌طعم ناشی از حرارت دیدن ترکیبات سولفیدریلی شیر
cabin altitude, cabin pressure
ارتفاع متناسب با فشار درون اتاقک
cabin attendants
نگاه کنید به : cabin crew
cabin blower, cabin supercharger
دمنده‌ای مکانیکی که هوای اتاقک هواگرد تحتِ‌فشار را تأمین می‌کند
cabin crew, cabin personnel, cabin attendants
گروهی از کارکنان داخل هواگَرد که با مسافران تماس دارند
قایق موتوری دارای یک یا چند اتاقک و امکانات اقامتی برای استراحت و تفریح مسافران متـ . قایق اتاق‌دار
cabin differential pressure
تفاوت فشار بین درون و بیرون اتاقک هواگرد تحتِ‌فشار
cabin personnel
نگاه کنید به : cabin crew
cabin pressure
نگاه کنید به : cabin altitude
cabin pressure controller, CPC
دستگاهی الکترونیکی در هواگردهای تحتِ‌فشار که علائم لازم برای باز و بسته شدن شیر‌های خروجی هوا از اتاقک هواگرد را ارسال می‌کند و فشار اتاقک را در محدودة مجاز نگه می‌دارد متـ . تنظیم‌گر فشار اتاقک cabin pressure regulator
← واپایشگر فشار اتاقک