واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 459
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
utricle 2, utriculus 2, utriculus vestibuli
یکی از دو کیسۀ غشایی داخل دهلیز گوش که بزرگ‌تر از دیگری است
utricular, utriculate
مربوط به کیسک
سرده‌ای از علف‌انبانیان با 224 گونه که در آب‌های شیرین یا بر سطح خاک‌های مرطوب می‌رویند و جام آنها شبیه به ارکیده است
شبیه به کیسک
التهاب کیسک
دارای کیسک
utterance
اصطلاحی که به پاره‌ای از گفتار (واژه، جمله، گفتمان) اطلاق می‌شود
ویژگی همخوانی که در تولید آن عقب یا ریشۀ زبان با ملازه تماس می‌یابد