واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3064
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
target designation
انتخاب هدف در صحنۀ عملیات برای تهاجم
حوزه موضوعی: علوم نظامی
target discrimination
شناسایی و تشخیص اهمیت اهداف با استفاده از برخی سامانه‌های مراقبتی یا هدایتی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
target face, face
تکه‌ای پارچه یا کاغذ یا مقوا دربردارندۀ دایره‌های هم‌مرکز امتیاز که آن را بر روی آماجگاه نصب می‌کنند
حوزه موضوعی: ورزش
target identification
فرایندی که در آن نشانه‌های تصویری براساس یک قاعدۀ تصمیم‌گیری مشخص شناسایی می‌شود متـ . بازشناسی نشانه target recognition
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
target nomination list
فهرست هدف‌هایی که برای درگیری و انهدام توسط مقام ارشد فرماندهی یا هیئت گزینش هدف انتخاب شده است
حوزه موضوعی: علوم نظامی
target of opportunity
هدفی که در بُرد شناسایی حسگرهای سطحی و هوایی یا دید‌بان‌ها قرار دارد و به‌طور ناگهانی نمایان می‌شود، ولی برای مقابله با آن اقدام پدافندی یا شلیک موشک برنامه‌ریزی یا درخواست نشده باشد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
target population
جامعه‌ای که کسب اطلاع از آن مورد نظر است
حوزه موضوعی: آمار‏
target price
مبنایی برای پرداخت در پروژه که عوامل پروژه، که با یکدیگر پیمان چندجانبه‌ بسته‌اند، با تشریک مساعی آن را تعیین می‌کنند تا در ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به کارفرما، ارزش حاصله را برای او بیشینه سازند
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
نگاه کنید به: شناسایی نشانه
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
target seeker
افزاره‌ای که در موشک یا بمب نصب می‌شود تا آن را به‌سمت هدف هدایت کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
target size
finished size
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
target specialization strategy
product specialization strategy
حوزه موضوعی: مدیریت
target tie 1
boxed-heart tie
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
target tie 2
pole tie
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
target-oriented geometry
نوعی هندسۀ برداشت که برای ساختار زمین‌شناختی مشخصی بهینه شده است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
targeted mutagensis
site-directed mutagenesis
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
کارشناسی چندرشته‌ای که درزمینۀ تجزیه‌وتحلیل و توسعۀ راهکارهای تعیین هدف برای پشتیبانی از اهداف فرماندهِ عملیات آموزش دیده ‌است
حوزه موضوعی: علوم نظامی
انتخاب اهداف و انجام اقدامات مناسب با در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و توانمندی‌های عملیاتی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
targeting 2, panelling
علامت‌گذاری (marking) یا برجسته‌سازی نقاط واپایش زمینی، به‌طوری که بر روی عکس هوایی قابل شناسایی باشد
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
فرایند انتخاب هدف‌ها و تطابق پاسخ‌های مناسب به آنها با توجه به در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و توانمندی‌های مورد لزوم
حوزه موضوعی: علوم نظامی
دراصل،‌ جداول مالیات بر واردات بود، اما امروزه عوارض گمرکی است
حوزه موضوعی: اقتصاد
مجموعه‌ای از جدول‌های حجم تکعاملی هماهنگ که تنها برای توده‌های همسال قابل استفاده است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
tarnish
تغییر رنگ سطح فلز به‌دلیل تشکیل لایۀ نازکی از محصولات خوردگی بر روی آن
حوزه موضوعی: خوردگی
مربوط به استخوان‌های مچ پا یا واقع در آن
حوزه موضوعی: پزشکی
tartar
dental calculus
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
مجموعه‏ای از دستورالعمل‌ها که سامانۀ عامل، آنها را به‌عنوان یک واحد کاری اجرا می‏کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
باریکه‏ای معمولاً در پایین پنجرۀ نمایش که نقشک برنامه‏های آمادۀ اجرای کاربر در آن نمایش داده می‏شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
task element
فردی از یگان رزمی که فرمانده یگان رزمی یا مقام بالاتر او را هدایت می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
واحدی شامل تعدادی یگان شناور و پروازی برای انجام یک مأموریت خاص که ممکن است استمرار داشته باشد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
یگان‌های موقتی که زیر نظر یک فرمانده عمل می‌کنند و مأموریت یا عملیات ویژه‌ای بر عهده دارند
حوزه موضوعی: علوم نظامی