واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.




a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4667
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
papillary adenoma
nipple adenoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
پوش‌چنگاری که در آن برجستگی‌های مامینه‌ای وجود دارد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
papillary tumor
papilloma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
papillate, verrucate, tuberculate
ویژگی سطحی با برآمدگی‌های ریز و گرد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
papilloma, papillary tumor
نوعی نورویش خوش‌خیم پوششی‌ که برجستگی‌های انگشت‌مانند دارد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
پیدایش مامینه‌تودهای متعدد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
برآمدگی توپُر سفت و کوچکی با حدود مشخص در پوست
حوزه موضوعی: پزشکی
PAR 1
participatory action research
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
PAR 2
precision approach radar
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
PAR 3
physical activity ratio
حوزه موضوعی: تغذیه
زنی که نوزادی را بدون در نظر گرفتن زنده یا مرده بودن آن به دنیا آورده باشد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
بمبی با تجهیزات ویژه و چتری که پس از پرتاب از هواگرد به‌طور خودکار باز می‌شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
parabolic arch 1
catenary arch 1
حوزه موضوعی: معماری و شهرسازی
parabolic arch 2
catenary arch 2
حوزه موضوعی: معماری و شهرسازی
تَل‌ماسۀ بلند قاشقی‌شکل که سطح آن سهمی‌وار است متـ . تَل‌ماسۀ بادکَندی blowout dune
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
paraboloid of revloution
نوعی سهمی‌وار بیضوی که از دوَران یک سهمی حول محورش پدید می‌آید
حوزه موضوعی: ریاضی
جابه‏جایی مواد ازطریق لایه‏های یاخته‏ای با عبور از فضاهای بینِ‏یاخته‏ای
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
parachute
وسیلۀ چترمانندی که از آن برای فرود انسان یا پایین فرستادن بار استفاده شود متـ . چتر نجات
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
مربوط به ناهنجاری‌های نهفته در ورای تظاهرات بالینی که معمولاً ازطریق بررسی‌های آزمایشگاهی کشف می‏شود
حوزه موضوعی: پزشکی
یک فضای توپولوژیکی با این ویژگی که متناظر با هر پوشش باز F یک پوشش باز موضعی‌‌متناهی G وجود داشته باشد، به‌طوری‌که هر عضو G زیرمجموعه‌ای از یک عضو F باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
کنگلومرایی که قلوه‌های آن در خمیره قرار دارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
paracousis
paracusis
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis duplicata
diplacusis
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis localis
paracusis loci
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis loci, paracusis localis
کاهش توانایی مکان‌یابی صدا
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis Willisi, paracusis Willisiana,Willis'paracusis
نوعی پراشنوی که در آن فرد دارای اُفت شنوایی رسانشی صدا‌ها را در محیط پرنوفه بهتر درک می‌کند متـ . پراشنوی کاذب false paracusis
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis Willisiana
paracusis Willisi
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paracusis/ paracousis
هرنوع نابهنجاری در شنوایی
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
paradental
periodontal
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
paradentium
periodontium
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی