واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
magnetoionic theory
نظریه‌ای که به تشریح و توصیف اثر میدان زمین‌مغناطیسی و یونش جوّی بر امواج رادیویی می‌پردازد و الگوهای پیش‌بینی‌پذیری ارائه می‌کند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetomechanics
شاخه‌ای از فیزیک که در آن برهم‌کنش مغناطش مواد با خواص مکانیکی‌شان بررسی می‌شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
روش تعیین مقاومت‌ویژۀ الکتریکی با استفاده از میدان‌های مغناطیسی بسامدپایین که با شارش جریان غیرالقایی درون زمین همراه‌اند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetooptics
شاخه‌ای از فیزیک که در آن اثرهای میدان مغناطیسی بر پدیده‌های نوری بررسی می‌شود متـ . مغنانورشناسی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetopause
لایۀ مرزی گذر از مغنا‌سپهر به محیط میان‌سیاره‌ای
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetopolarity unit, polarity rock-stratigraphic unit, magnetostratigraphic polarity unit
یک تودة سنگی با قطبایی مانده‌مغناطشی یکنواخت که از سنگ‌های مجاور با قطبایی متفاوت متمایز است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetoresistance
مقاومت الکتریکی قابل‌تغییر براثر تغییر مغناطش جسم
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetoresistor
نیم‌رسانایی که مقاومت الکتریکی آن متناسب با شدت میدان مغناطیسی واردشده است
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetosheath
منطقۀ نسبتاً نازکی میان مغنا‌ایست زمین و جبهۀ ضربۀ (shock front) باد خورشیدی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
ناحیه‏ای در اطراف زمین یا هر سیارۀ دیگر که ذرات باردار در آن به دام می‏افتند و رفتارشان تحت تأثیر میدان مغناطیسی سیاره قرار می‏گیرد
حوزه موضوعی: فیزیک‏
پلاسمای ضعیفی که در مغناسپهر سیاره‌ای نفوذ می‌کند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetospheric ring current
جریان جاری در حلقه‌ای از ذرات باردار در پیرامون زمین
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
پدیدۀ ناشی از آشفتگی ذرات و میدان‌های مغناطیسی در مغنا‌سپهر
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
موج اسپینی تولیدشده در مادۀ مغناطیسی در حالتی که طولِ‌موج آن بزرگ‌تر از یک‌دهم اندازۀ نمونه است متـ . مُد مغناایستایی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
حفاظت وسایل الکترومغناطیسی با استفاده از مواد نفوذپذیر برای جلوگیری از برهم‌کنش مغنادینامیکی با وسایل دیگر
حوزه موضوعی: فیزیک‏
شاخه‌ای از فیزیک که در آن پدیده‌های مغناطیسی مستقل از زمان بررسی می‌شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetostratigraphic polarity unit
magnetopolarity unit
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetostratigraphic polarity-reversal horizon
polarity-reversal horizon
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetostratigraphic time-scale
polarity time-scale
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
شاخه‌ای از چینه‌شناسی که در آن توالی‌های رسوبی با استفاده از مانده‌مغناطش آنها توصیف می‌شود
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetostriction
تغییر اندازۀ مادۀ مغناطیسی در میدان مغناطیسی خارجی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetostrictive ultrasonic devic
نگاه کنید به: دستگاه جِرم‌گیر
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
بخشی از مغنا‌سپهر زمین، در طرف پشت‌به‌خورشید یا ناحیۀ شب با طول متغیری حدود صدها برابر شعاع زمین متـ . دنبالۀ زمین‌مغناطیسی geomagnetic tail
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
روشی الکترومغناطیسی برای اندازه‏گیری میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی طبیعی زمین
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetozone
بخشی از لایۀ سنگی که در آن پارامتر مغناطیسی مقدار ثابتی دارد
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
نسبت اندازۀ تصویر به اندازۀ شی‏ء در ابزار نوری
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
magnifier
magnifying glass
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
magnifying glass, magnifier, simple microscope
وسیله‏ای که با استفاده از آن شی‏ء مشاهده‏شده بزرگ‌تر دیده می‏شود
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
نسبت تانژانت زاویۀ دید یک شی‏ء با دستگاه نوری به تانژانت زاویۀ دید همان شی‏ء بدون دستگاه نوری
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
magnitude 1
معیاری لگاریتمی برای سنجش روشنایی یک ستاره یا جِرم سماوی
حوزه موضوعی: نجوم، نجوم‌ رصدی و آشکارسازها