واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2360
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
myotome 1, myomere, muscle plate
بخشی از تن‌پار که ماهیچه‌های مخطط را به وجود می‌آورد
ابزاری برای بریدن یا شکافتن ماهیچه یا بافت ماهیچه‌ای
گروهی از ماهیچه‌ها که آوران‌های (afferents) یک عصب نخاعی آنها را عصب‌دهی می‌کند
بریدن یا شکافتن ماهیچه‌ها یا بافت‌های ماهیچه‌ای
دش‌کشنگی که با تحریک‌پذیری و انقباض‌پذیری شدید ماهیچه‌ها همراه است
myotonia atrophica
نگاه کنید به: myotonic dystrophy
مربوط به ماهیچه‌دش‌کشنگ
myotonic dystrophy, dystrophia myotonica, myotonia atrophica, Steinert disease
بیماری وراثتی و کندپیش‌رونده‌ای که در آن کم‌کشَنگی ماهیچه‌ها با کاهیدگی آنها و آب‌مروارید و طاسی جلوی سر و ناهنجاری‌های قلبی و عروقی همراه است
پدیده‌ای شبیه به ماهیچه‌دش‌کشنگ که در آن انقباض و آرامش ماهیچه‌ها به‌کندی صورت می‌گیرد
کشنگ یک ماهیچه یا گروهی از آنها
1. مربوط به افزایش وزن ماهیچه‌ها 2. مربوط به ماهیچه‌پروردگی
غذارسانی به ماهیچه در سطح مولکولی
مربوط به ماهیچه‌لوله
myotubule, myotube
یاختۀ ماهیچه‌ای مخطط درحال‌تکوین که هستۀ آن در مرکزش واقع است
زیرشاخه‌ای از بندپاتباران که دارای ضمائم حرکتی تک‌شاخه و ضمائمی در سر شامل یک جفت شاخک (antenna) و یک جفت آروارۀ بالایی و یک یا دو جفت آروارۀ پایینی هستند؛ این جانوران برای انتقال مستقیم گازهای تنفسی به تمام یاخته‌های بدن از لولۀ پوستکی تنفسی (trachea) استفاده می‌کنند
گرده‌افشانی توسط مورچگان
تیره‌ای از موردسانان درختچه‌ای یا درختی با حدود 150 سرده و 3300 گونه که بیشتر در نواحی گرمسیری پراکنده هستند و برگ‌های اغلب آنها چرمی با غده‌های ترشحی روغنی است و برخی از اعضای آن مانند اوکالیپتوس ازنظر اقتصادی اهمیت بسیار دارد
راسته‌ای با حدود سیزده تیره و 380 سرده و حدود 11000 گونه که در مناطق گرمسیری دنیا می‌رویند
سردۀ درختچه‌ای همیشه‌سبز یا درختی کوتاه با یک یا دو گونه از موردیان که بومی جنوب اروپا و افریقای شمالی هستند
نمایشی در قرون وسطی که عموماً به مضامین ازلی- ابدی کتاب مقدس، مانند داستان خلقت آدم و هبوط، می‌پرداخت