واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
molar tooth
molar
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
molar, molar tooth, dentes molares
هریک‌ از خَلفی‌ترین‌ دندان‌های‌ هر چارَک‌ دندانی‌ که‌ تعداد آنها در دندانگان‌ شیری‌ دو عدد و در دندانگان‌ دائمی‌ سه‌ عدد است‌ متـ . آسیا
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
molasses
1. شربتی قهوه‏ای‏رنگ که از کارخانه‌های قند به دست می‏آید 2. شربتی شیرین حاصل از تبخیر عصارۀ گیاهان متـ . ملاس
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
mold element cutoff
raised core
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
moldavian balm
نگاه کنید به: بادَرشبی دارویی
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
Moldavian dragonhead
Dracocephalum moldavica
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
Moldavica punctata
Dracocephalum moldavica
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
Moldavica suaveolens
Dracocephalum moldavica
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
molded pulp container
moulded pulp container
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
molded pulp packaging
moulded pulp packaging
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
moldic porosity
تخلخل ناشی از خروج انحلالی مواد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
وجود کپک در یک ماده که در نتیجۀ آن بو و طعم ماندگی یا بیاتی در آن ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
molecular agriculture
molecular farming
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
molecular attraction
نیرویی که در جهت کاهش فاصلۀ میان مولکول‌ها عمل می‌کند متـ . جاذبۀ مولکولی
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک‏
شاخه‌ای از باکتری‌شناسی که به مطالعۀ باکتری‌ها با استفاده از فنّاوری‌های تشخیص مولکولی می‌پردازد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
نگاه کنید به: ساعت تکاملی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ابری از گاز میان‌ستاره‌ای و غبار که عمدتاً متشکل از مولکول است
حوزه موضوعی: نجوم‌
molecular distillation
فرایند تقطیری که در آن مواد در خلأ زیاد و دمای کم تقطیر می‏شوند، بی‏آنکه صدمه‏ای به ترکیب آنها وارد شود
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
شاخه‌ای از شیمی‌فیزیک که موضوع آن بررسی سازوکارهای مولکولی آن دسته از فرایندهای ابتدایی فیزیکی و شیمیایی است که سرعت واکنش را واپایش می‌کنند متـ . دینامیک مولکولی
حوزه موضوعی: شیمی
molecular engineering
مجموعه‌روش‌هایی برای ساخت مولکول‌هایی که یا در طبیعت وجود ندارند یا فقط در شرایط بسیار خاص پایدار می‌مانند
حوزه موضوعی: مهندسی پزشکی
هر اتم یا مولکول یا یون یا زوج‌یون (ion-pair) یا رادیکال یا همتافت یا واحد مشابهی که از لحاظ ایزوتوپی و سازه‌ای متمایز و قابل شناسایی باشد
حوزه موضوعی: شیمی
molecular farming, molecular pharming, molecular agriculture, biofarming
استفاده از گیاهان یا حیوانات تراژن برای تولید مواد موردنیاز در صنعت داروسازی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
آرایش اتم‌ها در پیرامون اتم مرکزی یک مولکول یا یون چنداتمی، بدون در نظر گرفتن زوج‏الکترون‌های تنها
حوزه موضوعی: شیمی
molecular mechanics, force-field method
روش تجربی محاسبۀ پویایی‌شناسی مولکولی که در آن پیوندهای میان اتم‌ها به شکل فنرهایی مطابق با قانون هوک (Hooke's law) نمایش داده می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی
molecular metal
مادۀ نافلزی که خواصی شبیه به فلزات دارد و معمولاً از دوپه کردن اکسایشی (oxidation doping) حاصل می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی
مطالعۀ میکرب‌ها با استفاده از فنّاوری‌های تشخیص مولکولی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
استفاده از روش‌های رایانه‌ای برای طراحی ساختار مولکولی داروها
حوزه موضوعی: علوم دارویی
مطالعۀ قارچ‌ها با استفاده از فنّاوری‌های تشخیص مولکولی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
تابع موجی بیان‌کنندۀ موقعیت الکترون در مولکول
حوزه موضوعی: شیمی
molecular orbital theory, MO theory
نظریه‌ای که براساس آن می‌توان اوربیتال‌های مولکولی را از ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی به دست آورد
حوزه موضوعی: شیمی