واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5040
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
archival box, archives box
جعبه‌ای از مقوای محکم اسیدزدایی‌شده با لبه‌های فلزی برای ذخیرۀ بلندمدت مواد آرشیوی
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
نسخه‌ای از سند با مقاصد حقوقی یا تاریخی که اختصاصاً برای نگهداری در آرشیو طراحی یا تهیه شده است
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival database
مجموعۀ سازمان‌دهی‌شده‌ای از اسناد رقمی، شامل پیام‌نگارها و بحث‌های گروهی و پرسش و پاسخ‌های مرجع که برای دوره‌ای نامعین و استفاده در آینده نگهداری می‌شوند
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival description
فرایند تحلیل و سازمان‌دهی و ضبط اطلاعات تفصیلی مربوط به عناصر صوری یک سند، از قبیل پدیدآور و عنوان و تاریخ و محتوا، برای تسهیل شناسایی و مدیریت اسناد
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
اصلی که براساس آن اسناد دارای منشأ واحد در گروه واحدی جای می‌گیرند، بی‌آنکه چیزی به آنها افزوده یا از آنها کاسته شود
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival jurisdiction
چارچوب مسئولیت‌هایی که قانون برای آرشیوها تعیین کرده است
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival management
archives management
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
ویژگی‌های ذاتی مدارک آرشیوی که از شرایط تولید آنها از قبیل طبیعی بودن، روابط متقابل با دیگر اسناد مرتبط و انطباق با رویدادهای مرتبط و صحت و منحصربه‌فرد بودن ناشی می‌شود
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
نوعی کاغذ که دارای استحکام و ماندگاری و خاصیت ضداسیدی است
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival processing
تنظیم و توصیف مواد آرشیوی و حفاظت و نگهداری از آنها برای ذخیره‌سازی بلندمدت و استفادۀ مراجعه‌کنندگان
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival quality
ویژگی‌های مادی اسناد که آنها را برای نگهداری طولانی‌مدت در آرشیو مناسب می‌سازد
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival science, archival studies, archivistics, archivology
پیکره‌ای نظام‌مند از نظریه‌ها و مفاهیم و روش‌هایی که به شناسایی و دریافت و اعتباریابی و حفظ مواد آرشیوی و دسترسی به آنها کمک می‌کند
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
برنامۀ رایانه‌ای که برای تسهیل مدیریت آرشیو طراحی شده است
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archival studies
archival science
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
سودمندی یا اهمیت اسناد ازنظر پایداری به دلیل اطلاعات مدیریتی یا حقوقی یا تاریخی آنها
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives 1
مجموعه‌ای از منابع که به دلیل ارزش تاریخی یا حقوقی در محلی خاص نگهداری می‌شود
حوزه موضوعی: باستان‏شناسی، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives 2, archives service
محل یا سامانۀ نگهداری و سازمان‌دهی گزیده‌ای از اسناد و سوابق فعالیت‌های تجاری، دولتی، سازمانی یا فردی که به ‌دلایل تاریخی، اطلاعاتی یا حقوقی برای مدتی معین یا نامعین به‌منظور تحقیق و پژوهش نگهداری می‌شود
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives 3
محل ضبط اسناد و تصاویر و نامه‏ها و پرونده‏ها * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: عمومی
archives administration
archives management
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives box
archival box
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives management, archival management, archives administration, archival administration
نظارت و هماهنگی امور مربوط به ‌شناسایی و فراهم‌آوری و تنظیم و توصیف و ذخیره‌سازی و دسترس‌پذیر کردن اسناد دارای ارزش پایدار
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archives service
archives 2
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
علم سازمان‌دهی و نگهداری منابع آرشیوی
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
فردی که دارای علم سازمان‌دهی و نگهداری آرشیو است و به فعالیت تخصصی در آرشیو اشتغال دارد
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archivistics
archival science
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
archivology
archival science
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
arco
coll'arco (it.)
حوزه موضوعی: موسیقی
آرک‏سینوس یک عدد مفروض زاویه‏ای است که سینوس آن برابر آن عدد مفروض است
حوزه موضوعی: ریاضی
آرک‏تانژانت یک عدد مفروض زاویه‏ای است که تانژانت آن برابر آن عدد مفروض است
حوزه موضوعی: ریاضی
مجمع‌الجزایری بین کانادا و گرین‌لند
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی