واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5040
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
abstract number
مطلق عدد، بدون ارجاع به هیچ شیء خاص یا یکای اندازه‏گیری
حوزه موضوعی: ریاضی
صحنه‌ای که با عناصر ساده و نمادین فضای واقعی را در ذهن تماشاگر القا می‌کند
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
abstract thinking
تفکری که ویژگی آن انتزاع و تعمیم است
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
abstract, résumé 1 (fr.)
خلاصه‏ای از مقاله، حاوی نکات مهم آن
حوزه موضوعی: عمومی
abstraction 1
شکل‌گیری یک مفهوم یا تصور کلی از موارد خاص
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
abstraction 2
شیوه‌ای در خدمات اَبری که امکان می‌دهد کاربر با جزئیات سروکار نداشته باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
شیوه‏ای از بیان در هنر نوین که با دست‏آفریده‏های واسیلی کاندینسکی، نقاش روسی نیمۀ اول قرن بیستم، پدید آمد
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
هنرمندی که به شیوۀ انتزاع‏گرایی اثر خود را بیافریند
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
شمار هر یک از ایزوتوپ‌ها در یکعنصر
حوزه موضوعی: فیزیک‏
abundant number, superfluous number
عدد صحیح بزرگ‌تر از یک که مجموع همۀ مقسوم‏علیه‏های مثبت آن به جزء خودش، از آن بیشتر باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
قابلیت یک ماده در ایجاد سوءمصرف
حوزه موضوعی: اعتیاد
کاری که کاربر برخلاف سیاست یا مقررات سازمان انجام دهد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
بافتی که در کنار بافت قدیم‌تر قرار دارد، مانند کفی که از کنار به دیواری کهن‌تر متصل می‌شود
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
abutment
دندان طبیعی یا کاشتینه‌ای (implant) که تکیه‌گاه بَرسازۀ ثابت یا متحرک است
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
ABW 1
Antarctic bottom water
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
ABW 2
arc braze welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
abyssal
مربوط به ژرفای بین 3500 تا 6000 متری اقیانوس و محیط‏زیست آن
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
abyssal clay
رسوباتی که در نواحی ژرف اقیانوس‌ها ته‌نشین می‌شوند و کمتر از 30 درصد از حجم آنها منشأ زیستی دارد متـ . رُس قرمز red clay رُس قهوه‌ای brown clay
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
abyssal floor
کف اقیانوس‌ها در عمق 2000 تا 6000 متری
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
abyssal hill province
مناطق ژرف‌اقیانوسی پوشیده از تپه‌های مغاکی
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
abyssal hill, abyssal knoll
ساختاری معمولاً آتشفشانی در کف اقیانوس‌ها با ارتفاع کمتر از 1000 متر
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
abyssal knoll
abyssal hill
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
رخدادهای توفان‌مانند ناشی از جابه‌جایی جریان‌های تند که بر بستر اقیانوس اثر میگذارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
abyssal-benthic
ویژگی مربوط به کف ناحیه‌ای از اقیانوس که در عمق 2000 تا 6000 متری قرار دارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
پادتنی که فعالیت زی‌مایه‌ای دارد متـ . زی‌مایۀ پادتنی، آنزیم پادتنی antibody enzyme، پادتن تک‌دودمان فروکافتیcatalytic monoclonal antibody, catmab
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
نگاه کنید به: رسانش هوایی
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
AC 1
arc cutting
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
AC 2
attribute certificate 1
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
AC 2
actual cost
حوزه موضوعی: اقتصاد، مدیریت-مدیریت پروژه
AC 2
actual cost
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه