واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1360
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
door pocket
محفظه‌ای بر روی در خودرو که از آن برای گذاشتن اشیای موردنیاز سرنشین استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
shammy/ chammy
چرم نرمی که از پوست بز یا گوسفند تهیه می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- الیاف
emergency ration
انواع غذا و نوشیدنی که افراد ذخیره می‌کنند تا در زمان اضطرار از آن استفاده کنند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: جیرۀ عملیاتی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
garrison ration
مقدار غذایی معین که یک سرباز در هنگام استقرار در مکانی خاص مصرف می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
field ration, combat ration
وعدۀ غذایی بسته‌بندی‌شده یا کنسروشده که به‌راحتی قابل خوردن است و سربازان در میدان نبرد آن را با خود حمل می‌کنند متـ . جیرۀ جنگی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
غذاهایی که ازطریق فراوری، با حفظ ارزش غذایی، از حجم و کمیت آنها کاسته میشود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
مواد غذایی ویژۀ نظامیان در شرایط جنگی که باید فشرده و سبک و دارای ماندگاری طولانی باشد
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
wheel squeal
صدایی که از تماس چرخ و ریل به‌خصوص در قوس‌ها ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
ammoniated mercury
رسوب سفیدی که از واکنش جیوۀ کلرید و آمونیاک پدید می‌آید و در معرض نور سیاه می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی