واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1360
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
bent-back occlusion, back-bent occlusion
جبهۀ هم‌رسیده‌ای که براثر تشکیل یک چرخند جدید در نقطۀ هم‌رسی و گاه براثر جابه‌جایی چرخند قدیمی در امتداد جبهه، سمت حرکت آن برعکس شده باشد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
جبهۀ هم‌رسیده‌ای که در آن براثر کند شدن جبهۀ گرم در امتداد شیب‌های باد سوی کوهستان، فرایند هم‌رسی شتاب پیدا می‌کند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
warm occlusion, warm-type occlusion, warm-front-type occlusion
جبهۀ حاصل از به بالا رانده شدن جبهۀ سرد روی سطح جبهۀ گرم و قرار گرفتن هوای سرد به‌جای هوای سردتر متـ . جبهۀ هم‌رسیدۀ گرم warm occluded front
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جبهۀ هم‌رسی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جبهۀ هم‌رسی سرد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جبهۀ هم‌رسی گرم
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
weathering front
میانای سنگ هوازده و سنگ بدون هوازدگی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
ice front, table iceberg1, barrier iceberg
دیوارۀ رو به دریای لبۀ صخره‌گونۀ رَف‌یخ یا دیگر یخسارها
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
jet
بادهای نسبتاً قوی متمرکز در یک جریان باریک در جوّ متـ . جریان جتی jet stream
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
یک جت شرقی ترازپایین در ماه‌های تابستانی بر روی کویر صحرا در شمال افریقا
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
جت شبانۀ هوای سردی که از دهانۀ درّه یا ژرف‌درّه در هنگام ورود به دشت خارج می‌شود متـ . جت برون‏شارشی درّه valley outflow jet جت خروجی exit jet جت خروجی درّه valley exit jet
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جت برون‏شارشی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
سیمای گردش میان‏مقیاسی که در آن جریان هوا از پشت وارد منطقۀ بارش پوشنی سامانه‏های همرَفتی میان‏مقیاس می‌شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
low level jet, LLJ
یک جریان جتی که در 2 تا 3 کیلومتری پایین وَردسپهر دیده می‌شود متـ . جریان جتی ترازپایین low level jet stream
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جت برون‏شارشی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: جت برون‏شارشی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
barrier jet
جتی در سمت بادخور کوهستان که به موازات آن می‌وزد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: هواگَرد سنگین
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
جت جنوبی شرقی ترازپایین در ماه‌های تابستانی بر روی دریای عرب در نزدیکی ساحل سومالی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
nocturnal jet
جت ترازپایینی که معمولاً در شب رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
منطقه‏ای در جوّ که در آن خطوط هم‏دما یا هم‏ضخامت نزدیک هم قرار دارند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
جریان جت زناری عرض‌های میانی و جنبِ‏قطبی در میان‏سپهر پایین، یعنی در ارتفاع حدود 60 کیلومتری، که در نیمکرۀ زمستانی، غربی و در نیمکرۀ تابستانی، شرقی است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
jet wash/jetwash
فوران گاز خروجی از اگزوز موتور جت
حوزه موضوعی: علوم نظامی
jetlet
منطقۀ نسبتاً کوچک با باد بیشینه
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
jet assist
نیروی رانش کمکی علاوه بر موتور اصلی
حوزه موضوعی: هوافضا
distinct
ویژگی گیاهی که قطعات همسان آن از هم فاصله دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
apocarpous
ویژگی مادگی یا تخمدانی ساده‌ با برچه‌های جدا
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
apostemonous
ویژگی گلی که پرچم‌های آن از هم جدا هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
separately continuous
ویژگی تبدیلی دوخطی بر حاصل‌ضرب دو فضای بُرداری هنجیده که نسبت به هریک از متغیرهایش پیوسته است
حوزه موضوعی: ریاضی
offprint/ off-print, overprint, run-on, separate
نسخه‌ای از یک مقاله یا یک فصل یا بخشی از یک اثر که به‌صورت جداگانه چاپ می‌شود
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی