واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3540
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
تابعی که دامنۀ آن خانواده‌ای از مجموعه‌هاست
حوزه موضوعی: ریاضی
additive set function, finitely additive set function
یک تابع مجموعه‏ای که در آن مقدار تابع در اجتماعی متناهی از مجموعه‏های مجزا برابر با مجموع مقادیر تابع در هریک از آن مجموعه‏هاست
حوزه موضوعی: ریاضی
نگاه کنید به: تابع کوژ
حوزه موضوعی: ریاضی
expenditure function
کمترین هزینۀ مصرف‌کننده برای دستیابی به سطح مشخصی از مطلوبیت متـ . تابع هزینه
حوزه موضوعی: اقتصاد
برای یک تابع تصمیم مشخص، امید ریاضی تابع زیان متناظر با مقادیر مختلف این تابع تصمیم
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
characteristic function
تابعی متناظر با یک مجموعۀ مفروض که مقدارش به ازای هر عضو از آن مجموعه برابر یک و در خارج آن مجموعه برابر صفر است
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
absolutely continuous function
تابعی حقیقی یا مختلط بر بازۀ a, b، با این ویژگی که به ازای هر عدد مثبت ε عدد مثبت δ یافت شود، به‌طوری‌که به ازای هر گردایۀ (collection) متناهی از زیربازه‏های باز و مجزای a, b، اگر مجموع طول این بازه‏ها از δ کمتر باشد، آنگاه مجموع قدر مطلق‌های تفاضل مقادیر تابع در نقاط انتهایی این بازه‏ها از ε کمتر باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
نگاه کنید به: تابع کاو
حوزه موضوعی: ریاضی
complementary function
هر جواب معادلۀ دیفرانسیل خطی همگن متناظر با یک معادلۀ خطی ناهمگن مفروض
حوزه موضوعی: ریاضی
many particle wave function
تابع موج سامانه‌ای بس‌ذره‌ای که با استفاده از تابع موج‌های تک‌ذره‌های سازندۀ سامانه به دست می‌آید
حوزه موضوعی: فیزیک‏
moment-generating function, MGF
تابعی که برای متغیر تصادفی X دربردارندۀ متغیری است که معمولاً با t نشان داده می‌شود و با فرمول ریاضی etx تعریف می‌شود
حوزه موضوعی: آمار‏
midconcave function
فرمولدار
حوزه موضوعی: ریاضی
فرمولدار
حوزه موضوعی: ریاضی
close-to-convex function
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
exponential function
تابع f (x)=ax که در آن a عددی ثابت و مثبت است
حوزه موضوعی: ریاضی
semicontinuous function
تابعی که تقریباً همه‌جا پیوسته است و در نقاطی که پیوسته نیست، یا نیم‌پیوستۀ بالایی است یا نیم‌پیوستۀ پایینی
حوزه موضوعی: ریاضی
upper semicontinuous function
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
lower semi-continuous function
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
نگاه کنید به: تابع مخارج
حوزه موضوعی: اقتصاد
نگاه کنید به: تابع وردایی
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
variance function
تابعی که وابستگی واریانس یک متغیر تصادفی به میانگین آن را نشان می‌دهد متـ . تابع واریانس
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
یک تابع ریاضی که محاسبۀ آن در یک جهت بسیار راحت‌تر از جهت عکس آن انجام‌پذیر باشد
حوزه موضوعی: رمزشناسی
functional 1
تابعی از یک فضای بُرداری به هیأت زمینۀ آن فضا
حوزه موضوعی: ریاضی
additive functional
تابعکی که عمل جمع فضای بُرداری را حفظ می‌کند
حوزه موضوعی: ریاضی
norm attaining functional
فرمولدار
حوزه موضوعی: ریاضی
تابعی بین دو رسته که هر شی‏ء یا ریختاری از رستۀ اول را به ترتیب به شی‏ء یا ریختاری از رستۀ دوم می‏برد
حوزه موضوعی: ریاضی
additive functor
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
مجموعه‏ای از تابع‏ها که حاصل‏ضرب داخلی دوبه‏دوی آنها صفر است
حوزه موضوعی: ریاضی
مجموعۀ تابع‏های دوبه‏دومتعامد با این ویژگی که حاصلِ‌ضرب داخلی هر تابع با خودش یک است
حوزه موضوعی: ریاضی