واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1176
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
contact metamorphic aureole
هاله‏ای که در اطراف دگرگونی همبَری با فواصلی بین چند سانتی‌متر تا چند کیلومتر از تودۀ نفوذی به‌صورت زون‏بندی مشاهده می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
منطقۀ کروی پیرامون کهکشان‌ها، شامل ستاره‌های پیرتر
حوزه موضوعی: نجوم‌ رصدی و آشکارسازها
palindrome
یک توالی از قطعه‌ای از دِنای دورشته‌ای که خوانش آن از دو جهت متقابل یکسان باشد متـ . توالی هامال palindrome sequence
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: هم‌شنوی انتهای نزدیک
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
haboob, hubbob
باد شدیدی در سودان که به توفان خاک و شن منجر می‌شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: مهمان‌خانه
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
مهمانخانۀ اتاق‌پُر
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ اختصاصی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ اربابی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
مهمان‌خانۀ ارزان با خدمات ‌محدود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ اصلی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ اقتصادی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ پناهگاهی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ تجاری
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ تفریحی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ تندرستی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ چهارستارۀ ممتاز
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ حومه
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ خانواده‌گردان
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ خشک
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ درجه‌یک
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ درختی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ راه‌آهن
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
مهمان‌خانۀ زنجیره‏ای
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ زیرآبی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ ساحلی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ سبز
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ شناور
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ صخره‌ای
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: مهمان‌خانۀ فرسوده
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی