واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نوعی تقسیم یاخته‏ای که در نتیجۀ آن تعداد فام‌تن‌ها نصف می‏شود
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به کاستمان
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
تفاوت میان جرم اتم و مجموع جرمهای اجزای تشکیل‏دهندۀ آن که در محاسبۀ انرژیِ بستگیِ هسته مورد استفاده قرار می‏گیرد
حوزه موضوعی: فیزیک‏
reduction for place of departure
کم بودن قیمت پایۀ سفر با توجه به تغییر در مبدأ حرکت مسافر
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
اختلاف بین عدد کوانتومی اصلی و عدد کوانتومی مؤثر در تراز انرژی اتمی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
اندامگانی که می‏تواند در محیط غذایی فقیر رشد کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ویژگی اندامگانی که قادر است در محیط غذایی فقیر رشد کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
فرایند رشد اندامگان در محیط غذایی فقیر
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
وسیلۀ بلند کردن و جابه‌جایی بار متشکل از دو نیم‌کاسۀ بزرگ که از آن برای بارگیری و تخلیۀ بارهای فله‌ای استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
Cichorium
سردۀ علفی چندسالۀ شیرابه‌دار بدون زمین‌ساقه با ساقه‌های منفرد ایستادۀ برگ‌دار با تقریباً شش گونۀ خودرو و دو گونۀ زراعی که یکی از آنها آندیو است؛ این گیاهان در اروپا و ناحیۀ مدیترانه و از جنوب تا اتیوپی پراکنده هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Asteraceae
تیره‌ای از کاسنی‌سانان (Asterales) با گل‌آذین کپه و پراکندگی وسیع در ایران و جهان متـ . مرکبان Compositae
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
مجموعۀ کاسبرگ‌های یک گل * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
calyx splitting
عارضه‏ای که در گیاهان باعث شکافته شدن کاسۀ گل می‏شود
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم باغبانی
درپوشی فلزی که اجزای کلاچ در آن قرار می‌گیرد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
crankshaft seal,crankshaft oil seal
قطعه‌ای نفوذ‌ناپذیر برای جلوگیری از نشت روغن از اطراف میل‌لنگ
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
truck centre plate
بخشی مدور در مرکز بوژی که کاسۀ سقفی برآمده در آن قرار دارد و در حکم سطح باربری اصلی برای تکیه‌گاه بدنۀ خط‌نورد بر روی گهوارۀ بوژی است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
body centre plate
صفحۀ ریخته‌گری یا آهنگری‌شده که در خط مرکزی خط‌نورد در زیر بدنه پرچ یا جوشکاری شده است و نیرو را ازطریق گهواره از بدنه به بوژی منتقل می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
apartment, appartement (fr.)
واحد مستقلی در یک ساختمان
حوزه موضوعی: عمومی
کاشانه‌ای مبله (furnished) و مجهز همراه با خدمات آشپزی و نظافت یا بدون آنها
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
implant 1, implantation 1
نصب یا انتقال همیشگی یا موقت کاشتینه به بدن
حوزه موضوعی: پیوند
thought insertion
هذیانی که در آن فرد باور دارد که افکار به‌نحوی مقاومت‌ناپذیر از منابع بیرونی به ذهن او تحمیل می‌شود
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
تهیۀ بستر بذر و کاشت به‌صورت هم‌زمان
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
دندان‌پزشکی که در زمینۀ کاشت کاشتینه تخصص دارد متـ . کاشت‌دندان‌شناس implantologist
حوزه موضوعی: پیوند
نگاه کنید به: کاشت‌دندان‌شناسی
حوزه موضوعی: پیوند
نگاه کنید به: کاشت‌دندان‌پزشک
حوزه موضوعی: پیوند
implantodontology, implantology
شاخه‌ای از دندان‌شناسی که به مطالعۀ کاشت کاشتینه می‌پردازد متـ . کاشت‌دندان‌پزشکی implantodontics
حوزه موضوعی: پیوند
ماده‌ای که با اهداف پزشکی به بدن فرد متصل می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
نمایش و ثبت متغیرهای صوتی مربوط به آستانۀ شنوایی کاشتینۀ حلزون
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای که هدف از کاشت آن پر کردن جای یک بخش ازدست‌رفتۀ بدن است
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای تیغه‌ای که برای تقویت استحکام استخوان فک به آن متصل می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند