واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: پس‏روده
حوزه موضوعی: پزشکی، زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‏رودۀ افقی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‏رودۀ بالارو
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‏رودۀ پایین‏رو
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‌روده‌آماس
حوزه موضوعی: پزشکی
نگاه کنید به: پس‌روده‌برداری
حوزه موضوعی: پزشکی
نگاه کنید به: پس‏روده‏بین
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‏روده‏بینی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‏روده‏درد
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: پس‌روده‌سُنبی
حوزه موضوعی: پزشکی
نگاه کنید به: پس‏روده‏ای
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
coacervation
تشکیل کومه ازطریق مخلوط کردن جزئی دو مایع یا بیشتر که دست‌کم یکی از آنها کلوئیدی باشد
حوزه موضوعی: شیمی
cabanna 2, plage 2 (fr.)
اتاقکی چوبی یا حصیری در ساحل شنی دریا
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
coacervate
انبوهه‌ای از قطرات کلوئیدی که با بارهای ایستابرقی/ الکترواستاتیکی جذب یکدیگر می‌شوند
حوزه موضوعی: شیمی
ابرهای جداازهم و معمولاً چگال، با خطوط مرزی واضح، که نمای آنها به شکل خاکریز یا گنبد یا برج‌های در حال افزایش و گسترش است و برآمدگی بخش فوقانی آنها اغلب به گل‏کلم شباهت دارد؛ بخش‌های رو به آفتاب این ابرها غالباًً سفید درخشان و پایۀ آنها به‌نسبت تیره و افقی است؛ ابر کومه‏ای گاهی پاره‏پاره است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابر کومه‏ای بادبسامان
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
اَبرهای کومه‌ای با ترتیب چندضلعی یا بیضیوار که مرکز آنها بیاَبر است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابر سنگین و چگال، با گسترش قائم چشمگیر و به شکل کوه یا برج‌های عظیم؛ دست‏کم بخشی از قسمت فوقانی آن معمولاً هموار یا رشته‏رشته یا مخطط و همواره تخت است؛ این بخش اغلب به شکل سندان یا پرۀ بسیار بزرگ گسترش می‏یابد؛ زیر پایۀ این ابر که معمولاً بسیار تیره‏ است، غالباًً ابرهای پاره‏پاره وجود دارد که ممکن است به آن پیوسته یا از آن جدا باشند؛ بارش آن گاهی به‌صورت میلابی دیده می‏شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابری که از ابر کومه‏ای‌بارا زاده شده باشد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابری که ویژگی اصلی آن گسترش قائم به‌صورت تپه و گنبد و برج باشد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابری که از ابر کومه‏ای زاده شده باشد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ابری که از تحول درونی ابر کومه‏ای به وجود آید
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
relict mountain, mountain of circumdenudation, remainder mountain
کوهی متشکل از سنگ‌های مقاوم که پس از فرسایش سنگ‌های نامقاوم اطراف باقی مانده است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
تودۀ بزرگ یخ جداشده از یخسار یا رَف‌یخ اصلی که به‌سوی دریاهای قطبی رانده شده است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
tabular iceberg, table iceberg2, barrier iceberg2
کوه یخی با کناره‌های صخره‌ای و رویۀ تخت که معمولاً از رَف‌یخ جدا شده است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
برآمدگی‌های قرینۀ تودۀ آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت خورشید نسبت به زمین ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
برآمدگی‌های قرینۀ تودۀ آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت ماه و خورشید نسبت به زمین ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک
برآمدگی‌های قرینۀ تودۀ آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت ماه نسبت به زمین ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
تودۀ سستِ ناهمگن و نامنسجم خاک و خرده‏سنگ که در پای دامنۀ تپه و کوه انباشته شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
وابسته یا مربوط به کوهرُفت
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی