واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: کمک‌ابزار جنسی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
روان‌پزشک یا درمانگر یا مددکار اجتماعی در حوزۀ ازدواج و خانواده که به‌طور خاص برای کامش‌درمانی تعلیم دیده است
حوزه موضوعی: علوم سلامت
درمان اختلالات جنسی معمولاً شامل درمان‌های روان‌شناختی یا روان‌پزشکی و درمان‌های شناختی‌ـ رفتاری همراه با درمان فراگیر مشکلات رابطه‌محور و گاه مداخلات پزشکی با استفاده از دارو یا روش‌های خاص
حوزه موضوعی: علوم سلامت
درمان هر دو نفر از زوج‌هایی که یکی از آنها دچار دُشکاری است
حوزه موضوعی: علوم سلامت
مربوط به کامش‌شناسی متـ . کامشی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
متخصص کامش‌شناسی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
مطالعۀ جنسینگی، به‌ویژه در انسان، شامل کالبدشناسی و کاراندام‌شناسی و روان‌شناسی فعالیت جنسی و تولیدمثل
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نگاه کنید به: کامش‌شناختی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
palatoplegia
فلج کام و ماهیچه‌های آن
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
رابطه‌ای که در آن کامش صرفاً در یک نوبت و غالباً در شب است و بعد از آن ادامه پیدا نمی‌کند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
ویژگی برگ یا گلبرگ یا اندامی مانند آن که حاشیۀ آن دندانه یا بریدگی نداشته باشد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
نگاه کنید به: تعرفۀ کامل
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
gamete
یاختۀ جنسی که در فرایند لقاح و تشکیل تخم شرکت می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به کامه
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
رشته یا شاخه‏ای که کامه‏دان را حمل می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
یاخته یا اندامی نزد برخی از گیاهان و جلبک‌ها و قارچ‌ها که یاخته‏های جنسی تولید می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مرحلۀ تک‏لادی در گیاهان که در طی آن کامه‏ها ایجاد می‏شوند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به کامه‏زایی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gametogenesis
فرایند تشکیل کامه یا یاخته‏های جنسی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ماده‏ای شیمیایی که به‌طور اختصاصی کامۀ نر یا کامۀ ماده را از بین می‌برد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
مربوط به کام و فک بالا
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
palatal 1
ویژگی همخوانی که در تولید آن زبان با سخت‌کام تماس می‌یابد
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
palatal 2, palatine
مربوط به کام یا در سمت کام
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
یاختۀ تمایزنیافته‏ای که از تقسیم آن کامه ایجاد می‏شود
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
در نظریـۀ روانکاوی، فـرد یا شیء یا بخشی از بدن که می‌تواند وسیلۀ ارضای یک سائق باشد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
در نظریۀ روانکاوی، فردی که محبوب آن‌من است
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
حمل کامیون و کفی سنگین بر روی ریل با واگن‌های کف‌پایین ویژه
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
نگاه کنید به: معدن
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
در ارتباطات رادیویی، باند بسامدی که پهنای کافی برای انتقال اطلاعات داشته باشد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
توده‏ای پیوسته و مشخص که، به دلیل نوع محتوای کان‌سنگی، استخراج آن مقرون‌به‌صرفه است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی