واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 463
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
direct sequence spread spectrum, DSSS
نوعی فنّاوری طیف‌گسترده که در آن بسامدهای نشانک حامل براساس الگوهای ازپیش‌تعیین‌شده تغییر می‌کند
spectroscope
وسیله‏ای برای تولید و مشاهده و مطالعۀ طیف
سنجش‌‌افزاری که با استفاده از میزان انحراف باریکۀ یون‌های گذرنده از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، جرم اتم‌های مختلف را مشخص می‌کند
direct-vision spectroscope
طیف‌نمایی که در آن، با استفاده از مجموعه‌ای از منشورها، مسیر نور خروجی در راستای نور فرودی قرار می‌گیرد
microwave spectroscope
وسیله‌ای برای بررسی شدت تابش‌های ریزموج برحسب بسامد که نمونه‌ای آن را گسیل یا جذب می‌کند
resonance ionization spectroscopy, RIS
روشی در طیف‌نمایی که در آن تک‌اتم‌های یک گاز به‌کمک لیزری که اتم را یونیده می‌کند شناسایی می‌شوند
double-beam spectrophotometer, dual-beam spectrophotometer
سنج‌افزاری مجهز به یک مدار فتوالکتریک که برای اندازه‌گیری تفاوت جذب دو طولِ‌موج خیلی نزدیک‌به‌هم به کار می‌رود
افزاره‌ای که با ایجاد تابش‌هایی با طولِ‌موج‌های متفاوت، که حاصل ورود یک مادۀ شیمیایی به شعله هستند، مواد را شناسایی می‌کند
reflectance spectrophotometry
روشی برای اندازه‌گیری نسبت شار تابشی از نمونه‌ای با قابلیت پخش نور به نوری که از یک نمونۀ استاندارد پخش می‌شود
visible absorption spectrophotometry
روشی برای مطالعۀ طیف‌های حاصل از جذب انرژی نور مرئی در هنگام انتقال یک الکترون از حالت پایه به حالت برانگیخته
روشی برای تعیین شدت تابش طولِ‌موج‌های متفاوت در طیفی که با قرار دادن یک مادۀ شیمیایی در شعله انتشار می‌یابند
ultraviolet spectrophotometry
روشی برای شناسایی مواد شیمیایی براساس جذب تابش الکترومغناطیسی در ناحیۀ فرابنفش
انواع پرندگانی که برای تخم‌گذاری یا تولید گوشت نگهداری می‌شوند