واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 121
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
wild-type gene
ژنی که بیشترین فراوانی را در طبیعت دارد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
توالی دِنای یاخته‌ای که حاوی اطلاعات برای تولید اجزای ذرۀ ویروسی است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
مطالعۀ ژن‏شناسی جمعیت باتوجه‌به زیستگاه آنها
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
gene farming
همسانه‌سازی و تراریختی و تکثیر ژن‌های یک گونه در گونۀ دیگر
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
nucleocapsid
مجموعۀ ژنگان ویروس و پوشۀ احاطه‌کنندۀ آن
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
gene therapy, gene surgery
استفاده از روش‌های مهندسی ژن‌شناسی برای تغییر یا جانشینی یک ژن معیوب
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: مولد برق
حوزه موضوعی: فیزیک‏
vesicle-mediated gene transfer
نگاه کنید به: لیپوآلایی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
liposome-mediated gene transfer
نگاه کنید به: لیپوآلایی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
genetic 1, genetical
مربوط به ژن‏شناسی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
متخصص ژن‏شناسی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
شاخه‏ای از علم که به وراثت مربوط می‏شود
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
transmission genetics, classical genetics
بخشی از ژن‏شناسی که انتقال ژن‌ها را از نسلی به نسل دیگر مطالعه می‏کند ژن‏شناسی مندلی Mendelian genetics, Mendelism
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
تغذیه‌ژن‌‌شناسی
حوزه موضوعی: تغذیه
population genetics
شاخه‌ای از علم ژن‌شناسی که به بررسی ترکیب ژن‌شناختی جمعیت‌ها می‌پردازد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
یکی از رشته‏های علوم پایه در زمینۀ مطالعۀ ویژگی‌های وراثتی درختان جنگلی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: همسانه‌سازی مکان‌محور
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
Mendelian genetics, Mendelism
نگاه کنید به: ژن‏شناسی تَرانَسلی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gene action
کارکرد یک ژن در تعیین رُخ‌نمود یک فرد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
additive gene action
مشارکت جمعی دگره‌های ژن‌های متعدد در بروز صفات چندژنی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
مجموع اطلاعات ژنی در یک یاخته یا اندامگان
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
نگاه کنید به: رونوشتگان
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: فام‌تَن‌پیمایی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
دانشی که به مطالعه و بررسی ساختار و عملکرد ژنگان می‌پردازد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که در آن با روش‌های مختلف، ژن‌های بیان‌شدۀ یک ژنگان معین میشود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: تغذیه‌ژنگان‌شناسی
حوزه موضوعی: تغذیه
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که در آن با مطالعۀ توالی‌های ژنگان گونه‌های مختلف، تغییرات ژنگان آنها تبیین میشود متـ . ژنگان‌شناسی فرگشتی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که در آن تأثیر ژن‌ها و ترکیب ژنگانی در رفتار موجود زنده بررسی میشود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که در آن با روش‌های نوین، توالی و ساختمان یا آرایش فضایی ژنگان در سطوح مختلف بررسی میشود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: ژنگان‌شناسی تکاملی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏