واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2330
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
optimal strategy
در نظریۀ تصمیم، برنامه‌ای کامل که مسیر عمل‌هایی را که باید در هر نقطه صورت گیرد مشخص می‌کند تا بازدهی پولی یا مطلوبیت موردانتظار در بهترین وضعیت ممکن حاصل شود
حوزه موضوعی: آمار‏
راهبردی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی در فضای رقابتی
حوزه موضوعی: مدیریت
product specialization strategy, market specialization strategy, target specialization strategy
راهبردی که شرکت برای معطوف کردن فعالیت‌های خود به بخش خاصی از بازار به کار می‌برد
حوزه موضوعی: مدیریت
راهبردی که در افراد آسیب‌دیدۀ شنوایی برای وضوح بخشیدن به گفته‌های جاافتاده یا بدفهمیده‌شده به کار می‌رود
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
expressive repair strategy
راهکنشی که فرستندۀ پیام برای مفهوم شدن پیام ارتباطی به کار می‌برد
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
راهکنشی که گیرندۀ پیام برای مفهوم شدن پیام ارتباطی به کار می‌برد
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
راهبردی چندجانبه و گسترده برای ترمیم ارتباط ناموفق
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
nonspecific repair strategy
راهبردی غیراختصاصی برای ترمیم ارتباط ناموفق
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
specific repair strategy
ارائۀ راهنمایی‌هایی مانند تکرار و توضیح به طرف دیگر ارتباط برای ترمیم ارتباط ناموفق
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
facilitation strategy
راهبردی که به‌منظور آماده‌ شدن برای گفت‌وگوی جاری و مدیریت آن به کار ‌رود
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
differentiation strategy
فرایند متفاوت‌سازی محصول‌ها و خدمات در نظر مشتریان
حوزه موضوعی: مدیریت
ایجاد مزیت رقابتی با پدید آوردن تمایز در انگاره‌ها در مقایسه با رقبا، که از طریق متفاوت‌سازی علائم تجاری و نمادها و شیوه‌‌های تبلیغاتی و مانند آنها انجام می‌شود
حوزه موضوعی: مدیریت
ایجاد تمایز مبتنی بر بهبود کمّی و کیفی عرضة خدمات جانبی
حوزه موضوعی: مدیریت
design differentiation strategy
ایجاد تمایز با بهره‌گیری از طراحی متفاوت و عرضة محصول جدید به بازار
حوزه موضوعی: مدیریت
quality differentiation strategy
فرایند متفاوت‌سازی و بهبود کیفی محصول‌ها از طریق ایجاد تغییرات کیفی جزئی یا افزودن ویژگی‌های تازه
حوزه موضوعی: مدیریت
undifferentiation strategy
عدم استفاده از هرگونه اقدام برای ایجاد تمایز یا تغییر در محصول
حوزه موضوعی: مدیریت
راهبردی برای کاهش هزینه با تمایزبخشی کالاها یا خدمات در یک یا چند بخش از بازار
حوزه موضوعی: مدیریت
acquisition strategy
راهبردی که در آن تمام یا بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت خریداری می‌شود تا از این طریق ادارة آن شرکت در دست گرفته شود
حوزه موضوعی: مدیریت
ر‌اهبردی متنوع‌سازی
حوزه موضوعی: مدیریت
ر‌اهبرد متنوع‌سازی ناهمگون
حوزه موضوعی: مدیریت
ر‌اهبرد متنوع‌سازی همگون
حوزه موضوعی: مدیریت
stability strategy
راهبردی که شرکت‌های خطرگریز (risk aversion) در بیشتر مواقع و دیگر شرکت‌ها در شرایط نامطلوب برای حفظ وضعیت موجود در مدت‌زمان مشخصی اتخاذ می‌کنند و در طی این مدت تغییر مهمی در کار شرکت پدید نمی‌آورند
حوزه موضوعی: مدیریت
World Conservation Strategy
راهبردی بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت که در سال 1980 اعلام شد و دربردارندة راهکاری جامع برای مشکلات جهانی حفاظت از گونه‌ها و جمعیت‌ها است اختـ . راجات WCS
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
راهبرد به‌روزرسانی محصولات موجود یا خلق محصولات جدید
حوزه موضوعی: مدیریت
یکی از مهارت‌های عمدۀ پیشگیری از بازگشت که در آن فرد تلاش می‌کند تا به کمک گفتگو با خود بر ولع یا ویر مصرف غلبه کند
حوزه موضوعی: اعتیاد
market penetration strategy
راهبرد تمرکز بر فروش محصولات یا خدمات موجود برای کسب سهم بیشتر در بازار کنونی
حوزه موضوعی: مدیریت
corporate strategy, organizational strategy
جهت و گسترة کلی سازمانی و شیوه‌ای که براساس آن عملیات گوناگون برای نیل به اهداف خاص هماهنگ می‌شود
حوزه موضوعی: مدیریت
راهبردی که براساس آن سرمایه‌گذاری در بخش خاصی از فعالیت‌ها کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود، زیرا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری بیشتر هزینه‌ها را توجیه نمی‌کند
حوزه موضوعی: مدیریت
theatre strategy
تدابیر و راهکارهای هدایت‌شده در جهت تأمین اهداف و سیاست‌ها و راهبرد ملی و چندملیتی ازطریق کاربرد هم‌زمان و یکپارچۀ نیروهای نظامی و سایر ابزارهای قدرت ملی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
generic strategy
راهبرد کلی کسب مزیت رقابتی در بازار منتخب
حوزه موضوعی: مدیریت