واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4822
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
on-track safety
تأمین ایمنی کارگران مسیر و جلوگیری از برخورد آنها با قطار و ماشین‌آلات تعمیر و نگهداری، ازطریق تعیین محدودۀ کاری و موقعیت قطارها و هشدار رسیدن قطار
حالتی که در آن سامانه از خطراتی که به آسیب دیدن و از دست رفتن داده‏ها و نرم‏افزارها و سخت‏افزارها منجر می‌شود، ایمن باشد
حصول اطمینان از اینکه مواد غذایی در هنگام حمل و آماده‏سازی و نگهداری، آلودگی‌های میکربی و شیمیایی و فیزیکی پیدا نمی‌کنند و سبب بیماری مصرف‌کنندگان نمی‌شوند
← ایمنی‌گان‌شناسی
مطالعة اثرات داروها بر دستگاه ایمنی بدن
فعال‌سازی دستگاه ایمنی بدن در درمان بیماری‌ها
شاخه‌ای از زیست‌شناسی که تلفیقی از ایمنی‌شناسی و ژن‌شناسی/ ژنتیک است متـ . ژنتیک‌ایمنی‌شناسی
مجموعۀ پپتیدها و پروتئین‌های یک یاخته یا بافت یا اندام یا موجود زنده که در سامانۀ ایمنی نقش دارند
مجموعۀ فنون مربوط به تفکیک و خالص‌سازی و شناسایی و تشخیص همۀ پپتیدها و پروتئین‌های سامانۀ ایمنی و ژن‌های آن متـ . ایمنی‌پروتگان‌شناسی immunoproteomics
immunoadjuvant
← محرک ایمنی
شبکۀ جهانی رایانه‏ها متشکل از تعداد زیادی شبکۀ رایانه‏ای به‏هم‏پیوسته و گسترده در سطح جهان
internet of objects
← اینترنت چیزها
internet of objects
← اینترنت چیزها
internet of things
شبکۀ جهانی رایانه‌ها و حسگرها و فعال‌گرهایی که ازطریق قراردادهای اینترنت به هم متصل هستند اختـ . چیزنت IOT متـ . اینترنت اشیا internet of objects
internet of things
شبکة جهانی رایانه‌ها و حسگرها و فعالگرهایی که ازطریق قراردادهای اینترنتی به هم متصل هستند نیز: چیزنت، شی‌ءنت IoO اینترت اشیا internet of objects
internet of everything
شبکه‌ای که در آن همة منابع اطلاعات به هم متصل هستند اختـ . هرچیزنت IoE
وابستگی به اینترنت به‌حدی‌‌که روابط فرد را با دیگران مختل سازد متـ . نت‌بارگی netaddiction وب‌‌بارگی web addiction
شخصی که دچار اینترنت‌بارگی است متـ . نت‌باره
reef terrace, reef-front terrace
سطحی فرسایش‌یافته شبیه ‌به طاقچه یا نیمکت که شیب دریاسو (seaward) دارد
balcony 1, balcon 1 (fr.)
ایوان کوچک جلو کاشانه
balcony 2, balcon 2 (fr.)
طبقۀ بالای بخشی از تالار سینما یا نمایش‏سرا