واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
شبکۀ جهانی رایانه‏ها متشکل از تعداد زیادی شبکۀ رایانه‏ای به‏هم‏پیوسته و گسترده در سطح جهان
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
internet of objects
نگاه کنید به: اینترنت چیزها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
internet of things
شبکۀ جهانی رایانه‌ها و حسگرها و فعال‌گرهایی که ازطریق قراردادهای اینترنت به هم متصل هستند اختـ . چیزنت IOT متـ . اینترنت اشیا internet of objects
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
وابستگی به اینترنت به‌حدی‌‌که روابط فرد را با دیگران مختل سازد متـ . نت‌بارگی netaddiction وب‌‌بارگی web addiction
حوزه موضوعی: اعتیاد
شخصی که دچار اینترنت‌بارگی است متـ . نت‌باره
حوزه موضوعی: اعتیاد
نگاه کنید به: زیرینه
حوزه موضوعی: ریاضی
reef terrace, reef-front terrace
سطحی فرسایش‌یافته شبیه ‌به طاقچه یا نیمکت که شیب دریاسو (seaward) دارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
balcony 1, balcon 1 (fr.)
ایوان کوچک جلو کاشانه
حوزه موضوعی: عمومی
balcony 2, balcon 2 (fr.)
طبقۀ بالای بخشی از تالار سینما یا نمایش‏سرا
حوزه موضوعی: عمومی