واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: آرایش پوشش گیاهی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
آرایش محور لوکوموتیوی که دارای دو بوژی با دو محور محرک است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
آرایش محور لوکوموتیوی که دارای دو بوژی با سه محور محرک است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
coupling configuration
نگاه کنید به: هم‌پیوستگی 1
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: هم‌پیوستگی 1
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
وقوع نظم در پیکربندی بسپارهایی که واحدهای تکرارشوندۀ آنها قابلیت ایجاد نظمی فضاشیمیایی دارند
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
decorative
ویژگی آنچه زینتی باشد متـ . تزیینی 2
حوزه موضوعی: عمومی
ویژگی فراورده‌ای که برای آرایش به کار می‌رود
حوزه موضوعی: علوم دارویی
ساختاری شامل مجموعه‏ای از یک نوع دادۀ همنام با آرایش مشخص
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مجموعۀ اشیا و اثاث و لوازمی که برای آرایش محلی به کار می‏رود
حوزه موضوعی: عمومی
embellishment
عنصری در موسیقی که بیشتر جنبۀ تزیینی دارد تا ساختاری و دربرگیرندۀ تزیین‌های مشخص و آزاد است
حوزه موضوعی: موسیقی
هریک از سطوح نامگذاری‌شده در رده‏بندی موجودات زنده
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
رایانۀ خاصی با چند پردازنده برای پردازش موازی تعداد زیادی از آرایه‏ها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
رده‏بندی موجودات زنده برای شناسایی و توصیف و نامگذاری آنها
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
swing gang member
عضو گروه آرایه‏کاری
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
شخص تزیین‏کنندۀ مکان یا اشیا متـ . ـآرا * ـ آرا در ترکیباتی مانند صفحه‏آرا و گل‏آرا به کار می‏رود
حوزه موضوعی: عمومی
هنر تزیین مکان یا اشیا متـ . آرایش 4، ـ آرایی * ـ آرایی در ترکیباتی مانند صحنه‏آرایی و گل‏آرایی به کار می‏رود.
حوزه موضوعی: عمومی
آرایشی از گیرنده‏ها یا فرستنده‏هایی که خاصیت جهتمندی ویژه‏ای دارند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
چیدمان الکترومغناطیسی آنتن‌های فرستنده و گیرنده
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
هر شیء تزیینی مربوط به برواره
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نوعی آرایۀ الکترودی درون‌چاهی شبیه به آرایۀ قطبی‌ـ قطبی که در آن الکترودهای جریان و پتانسیل واقع در بی‌نهایت در خارج از چاه قرار دارند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
expression array
تراشۀ بسیار متراکم دِنام که دِنام‌های دیگر و قطعات کوچک دِنام و همچنین قطعات ژن بر روی آن تثبیت شده‌اند و امکان تعیین میزان بیان هم‌زمان مجموعه‌ای از ژن‌ها را فراهم می‌کند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
نگاه کنید به: ریزآرایۀ پادگنی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
نگاه کنید به: ریزآرایۀ پادگنی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
نگاه کنید به: تراشۀ پروتئین
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
dipole-dipole array, double dipole array
آرایه‌ای الکترودی که در آن یک دوقطبی جریان را به زمین می‌فرستد و دوقطبی مجاور اختلاف پتانسیل را اندازه‌گیری می‌کند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
غشایی که یاخته‌های زنده بر روی آن آرایش خاصی یافته‌اند متـ . آرایۀ زیستی biological array
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
biological array
نگاه کنید به: آرایۀ زنده
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
کل ژنگان موجود زنده که به‌صورت قطعات جداازهم و منظم بر روی یک بستر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند متـ . تراشۀ ژنگانی genome chip
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
Schlumberger array, Schlumberger electrode array
آرایه‌ای که در آن زوج‌الکترودهای داخلی برای اندازه‌گیری ولتاژ، در مقایسه با زوج‌الکترودهای خارجی جریان، خیلی به هم نزدیک‌اند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک